E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kaldırılmasından sonra tütün üretim ve tüketimindeki gelişmelerin ülkemizde ekonomik, tarımsal ve sosyal zararlara neden olacağı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile, Samsun Milletvekili Ali Eser ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithalinin Türk tütüncülüğünü ve sigara sanayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 73 289:292
2 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 12 Nisan 1989 tarihli tasarruf genelgesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 84 12:13
3 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demirin, kamu yatırımlarının ve yatırım malı ithalinin durdurulmasının sebep ve sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 86 108:109
4 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, İzmit Körfezindeki ulaşıma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 86 104:105
5 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün Ege Bölgesi tütün üreticisi ailelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 88 170:171
6 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat,Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 101 111 115:116 124:127
7 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, tütün ekim cüzdanlarında yapılan değişiklikler ve tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 102 212:213
8 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin içinde bulundukları son duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 13 215:217
9 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, enflasyon karşısında tütün üreticilerinin sorunları, istemleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 37 129:131
10 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 44 5:27
38 59 474:483
11 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
38 57 262:269
12 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
38 58 336:345 351 353:354 362 371
13 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ege ekici tütün piyasasının açılışı ve açıklanan tütün alım fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 76 385:392
14 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
41 79 153:154
15 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığının Ankara Eğitim Şubesinde kurs gördükleri iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
42 88 126:127
16 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Isparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, traktör tevzii ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği yazıya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 92 299:301
17 Söz Alanlar EKREM PAKDEMİRLİ (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacaklarına ilişkin sorusu münasebetiyle
42 94 452