E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 5 212:216 237:242 245:249 261:262 300:301 304 310:311 315 322
2 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Stopaj Vergisinin gerekli önlemler alınmadan uygulanması nedeniyle üreticinin zarar, ettiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 10 443:445
3 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 15 33
4 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 17 arkadaşının, Çernobil nükleer reaktör kazasının neden olduğu radyoaktif kirlenmenin ülkemizdeki boyutlarını ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 23 500:506
5 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
3 30 367:372
3 32 490 496:500 504 514
6 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 33 35:44
4 35 140:141 148:150
4 36 210:211 224 266 284 294:295 311:312
4 37 353:356 393:394 399:400 414:416 428:430 443:445
4 38 529:532 582:583 588:589
5 40 101:107 121:124 161 174 183
7 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1988 Malî Yılı Bütçe Kamunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Teskeresi ile 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 45 5:25
10 60 64:77
8 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 58 567:575 580:582
9 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 59 641:649
10 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe, Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 11 150:151
11 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
15 12 204
12 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 15 327:332
16 17 12 18:20 22
13 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 27 287:295
18 32 191:192 194 225:226 250
18 33 294:295 298 301 315:318 339 357:358
18 34 403:404 408 432:433 461 490:491 550:551
14 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 37 5:26
21 51 712:722
15 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 49 515:524
16 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
21 50 577:583 616
17 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Ege Bölgesi ekici tütün piyasasının açılışı nedeniyle, tütün üreticilerinin sorunları ve sigara fabrikalarının yabancı tröstlere satılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 56 8:12
18 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Ege tütün piyasasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 57 58:59