E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı;Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
52 44 6:23
54 58 713:729
2 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 107 224:226
3 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin sorusu münasebetiyle
44 110 393:394
4 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, çay üreticilerinin sorunları, ilan edilen alım fiyatları ve özel sektörün tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması
45 113 158:160
5 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 114 221:222
6 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, sigara tüketimi, tütün üreticilerinin alacakları ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 116 342:344
7 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 6 Eylül 1990 tarihli4. Birleşimde yaptığı, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 6 83:84
8 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üreticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
48 7 132:135
9 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kışla binasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kiralanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 8 178:180
10 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun ÇAY-KUR'un elinde bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin sorusu münasebetiyle
48 9 274
11 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suistimal iddialarının gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 10 308:311
12 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez krizi ve ambargo bahanesiyle yapılan zamlara ve KDV oranlarının yükseltilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 12 408:410
13 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün, Katma Değer Vergisi oranlarındaki artışların ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 20 327:328
14 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlâk Bankasınca1988 yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve Hedef 1992 reklam kampanyasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
49 20 373:374
15 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunları 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
49 20 341:344
16 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin sorusu münasebetiyle
49 20 370
17 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ve üreticilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 22 418
18 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, ücretlilerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 26 297:299
19 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 49 430:434 439:440
20 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
54 56 483:488 497:498
21 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
54 57 535:537 585:586
22 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ege ekici tütün piyasasında açıklanan fiyatlar ve tütüncülüğün genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
55 62 101:104
23 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödeme kaydedici cihaz kullanımı ve esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
56 78 234:236
24 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, tarım amaçlı kooperatiflerde Kurumlar Vergisi uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 86 98:99
25 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Adıyaman tütün piyasasının henüz açılmamış olması nedeniyle çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 91 246:247
26 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Karadeniz tütün piyasasının gecikmeden açılması ve Türk tütününün dünya pazarlarında tanıtılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 94 8:9
27 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, adalet personeline verilecek tazminata ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 97 161
28 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabancı menşeli taşıtlar, ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak sattırdığı ve bu eyleminin 237 sayılı Taşıt Kanununun 16. maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 104 92:93
29 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün 2 Mayıs 1991 tarihli 112. Birleşimde yaptığı üreticilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 113 34:36
30 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 114 120
31 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, yaş çay taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 119 9:12
32 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kamer Genç ve 22 arkadaşının, Anayasayı ve yasaları keyfî ve hatalı uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir yönetimle Devleti milyonlarca lira zarara soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
61 122 232:245
33 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, devlet memurlarının ekonomik sorunları ile sendika kurma girişimleri ve bu konuda alınması gerekli görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 123 271:274
34 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 24 arkadaşının, Tekele ait olan rakı dışsatımı yetkisini, 12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde kurulmamış olan bir şirkete vererek bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
61 125 391:394
35 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) işaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 134 195:198
36 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
62 135 301