E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ile Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun TRT ile ilgili yaptıkları gündem dışı konuşmalar dolayısıyla
1 11 484:488
2 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, 24 Ocak kararlarının dokuzuncu yıldönümünde, ülkemizin ekonomik durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 13 579:582
3 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İline yeni bir televizyon yansıtıcısının ne zaman kurulacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
2 22 427:428
4 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayınlanan «İcraatın İçinde Programı»nda Kütahya ili Merkez İlçesine bağlı Köprüören Köyüne yer verilmesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
2 22 417:419
5 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk çiftçisine kredi veremez duruma geldiği iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bulunduğu durumu ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 25 34:39
6 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Kerkin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düştüğü iddia edilen Ziraat Bankasının işlemlerini ve içine düştüğü durumun nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 25 34:39
7 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşınım, TRT'nin iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygulamadaki aksaklıkları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 28 219:222
8 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in altın sertifikası; uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 30 330:333
9 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, televizyonda yayınlanan ve Atatürk'ten söz edilmeyen «Çanakkale Zaferi» ile ilgili programa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 40 84:85
10 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, TRT ile ilgili konuların ve yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 66 31:39
11 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 44-arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 4 94:101
12 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, SEKA Grevi ve Kâğıt sorununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 5 166:169
13 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, içinde kimyasal atık bulunan varillerin Karadeniz Kıyılarında yarattığı kuşku ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 6 220:223
14 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 30 arkadaşının, TRT Kurumunda Anayasanın 133. Maddesine aykırı olarak geliştiği iddia edilen kadrolaşma hareketine karşı kayıtsız kaldığı iddiasıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkında gensoru açılması münasebetiyle
15 10 83:89
15 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
15 13 284
16 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 14 270:274
17 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, konut yapı kooperatiflerinin içinde bulundukları durum, konut kredilerinin yetersiz kalışı ve Toplu Konut Fonundaki darboğazlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 26 206:209
18 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA grevinin son durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 27 260:262
19 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, grevler ve toplusözleşmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 32 163:165
20 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 39 50:56 63:64
21 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Çevre Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 39 85:92 99
22 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 56 38:40
23 57 78:79
23 Gündem Dışı Konuşmalar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa'da hava ve çevre kirliliğinin artması, nedenleri ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 60 179:181
24 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile dul ve yetimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 62 296:297
25 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum ili Sungurlu İlçesinde yaptırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete açılması nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 383:384
26 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 63 366:367
27 Söz Alanlar ADNAN KAHVECİ (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının, özelleştirmenin amacından saptırılması karşısında kayıtsız kaldığı sorumluluğunun gerektirdiği özeni göstermediği, özel çıkar sağlanmasına fırsat verdiği ve millî ekonomiyi telafisi güç zarara uğrattığı iddialarıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 64 36:43