E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, esnaf ve sanatkârların içinde bulundukları ekonomik ve sosyal şartlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 15 14:15
2 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 57 343:353 357:358
3 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekilli Hilmi Ziya Postacı'nın, Tariş ortaklarının 1985-1985 yılından kalan kâr paylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
10 65 431:432
4 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Trakya da süne böceğinin, meydana getirdiği, zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 68 115
5 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 4 119:125
6 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, pamuk üreticilerinin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 6 219
7 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 24.4.1969 Tarihli ve 1163Sayılı Kooperatifler Kanununun 46.Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 8 371 382
15 9 23:24 30
8 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, fındık üreticilerinin içinde bulundukları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 18 97:98
9 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait bir arsanın, imar planı değişikliğiyle cami alanı olarak tahsisi ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 23 7:9
10 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, üzüm, pamuk, zeytin ve tütün üreticilerinin içinde bulundukları bunalımlı durumdan acilen kurtarılmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 32 170:171
11 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 43 604:614 620:623 626
12 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
22 53 123
13 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in fındık üreticisinin içinde bulunduğu zor durum ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 54 168:170
14 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şekerpancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
23 63 371
15 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 373:374
16 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticilerinin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapılan tekstil ihracatının kısıtlanması ve dokuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen politikalar konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 78 212:215
17 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu birliğin ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet veren bir kuruluş haline getirilmesini sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 8 246:250
18 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, fındık üreticisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 11 114:115
19 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi bölgesi inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
34 39 227:228
20 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 55 648:657 665:666
21 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının Fiskobirlikte bulunan fındıkların, piyasa değerinin altında, vade ile ve faizsiz olarak fındık sanayi ile uğraşan firmalara satılmasını öngören Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını sağlayarak söz konusu firmaların fahiş ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekonomisinin zararına neden olduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 77 55:61
22 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKOBÎRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
41 82 369:370
23 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale tesislerinde işten çıkarılan çıraklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 89 150
24 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
43 102 397 404
25 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, fındık alım fiyatlarının düşük tutulması ve üreticilerin sorunları ile Fiskobirlik'in ürün alım politikasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
47 2 68:69
26 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, tarım ürünleri taban fiyatlarının yetersiz olduğuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 7 123:125
27 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
54 54 179:188 194 196:198
28 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
55 71 401:404
29 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, ürün bedelleri ödenmeyen tarım kesiminin sıkıntıları ve çözüm yollarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 85 51:53 64
30 Söz Alanlar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporları münasebetiyle
60 115 339:340
31 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ YÜRÜR (ORDU) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Isparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, gül ve gülyağı taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 120 105:106