E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Projesinin halka maledilmesi, hızlandırılması ve projedeki tesisler arasında uyum sağlanabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına [İlişkin önergesi münasebetiyle
1 14 615:621 647:648
2 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, GAP Projesi içinde yer alan Karakaya ve Atatürk Barajları göl sahaları içinde kalan ailelerin iskânları ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 18 150
3 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Menemen İzmir Karayolunun Menemen çıkışındaki üst ve alt geçit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
2 18 163:164
4 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 27 arkadaşının, yapı kooperatiflerinin içinde bulundukları sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 19 189:195
5 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Altınkaya Baraj Gölü altında kalan arazilerin istimlak bedellerinin ödenmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 25 10
6 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 775 sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinde Değişiklilik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun Aynı Kanunun 34. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları dolayısıyla
3 29 287:290 300
7 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Amik Ovasında meydana gelen sel ve taşkınlar ile, vatandaşların uğramış olduğu zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 35 130:132
8 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergisi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak kında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 40 208
9 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile,
9 56 240:251 256:260 263
10 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve
9 56 240:251 256:260 263
11 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 56 240:251 256:260 263
12 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrolü Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı vs Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 73 264:267 269 271 276 288:289 292:293 295 297:298 301
13 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 20 262:264 272:275
14 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İçel Milletvekili M. İstemihan Talay ve 42 arkadaşının; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 23 35:37
15 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 23 45:46
16 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 24 78:79
17 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
17 24 85:87 92
18 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun beşinci yılı dolmak üzere olan 1981 sayılı imar Affı Kanununca bugüne kadarki tatbikatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 25 138:140
19 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 45 1017:1023 1027:1029
20 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara ve kamu yararına aykırı olarak ihale edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
22 52 37:41
21 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, iller Bankası 16.Bölge Müdürünün bir müteahhide fazla ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 321:322
22 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasında kalan arazilerin istimlak bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 337
23 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Zonguldak tlinin su ihtiyacını karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 405:406
24 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
27 84 21:22 24:25
25 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
28 95 107:109
26 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askerî Okul öğrencilerine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
28 95 114:115
27 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklin ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
29 101 155:156