E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçecinin, TIR güzergahları ve transit taşımacılığına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 73 150:151
2 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, telefon santralı ihalesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 73 145:146 148
3 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 80 398:399
4 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına ilişkin sözlü sorusuna cevabı (6/126)
7 4 14
5 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun, işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına ilişkin sözlü sorusuna cevabı (6/120)
7 5 60:61
6 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava Yollarına ilişkin Başbakandan Sözlü sorusuna cevabı
8 25 250:252
7 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile, Ulaştırma Bakanlığı ve, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 44 79:90
8 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Bandırma İstanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sorusuna cevabı
12 55 347:348
9 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkadaşının; PTT Genel Müdürlüğünün, Başel Limited Şirketine ali t bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünde satın almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötüye kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti zarara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy hakkında Anayasanın 100. maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 64 134:140
10 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1986 Malî Yılı . Bütçesi ile, Ulaştırma Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 46 736:743
11 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çorum Milletvekilli Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline Bağlanması düşünülen yeni demiryoluna ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 190
12 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yanaşan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 346
13 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Manisa Milletvekilli İsmet Turhangil'in, Manisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağıma ilişkin Sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 358
14 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekilli Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa İlline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hizmetlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 356
15 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Uçak Servisi Anonim Şirketindeki bazı yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
29 105 22:23
16 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
29 111 493:497 501
17 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, demiryollarının, modernizasyonuna ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
29 111 485:487
18 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabıma Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Milletvekilli İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre İktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü, Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
30 115 350:351
19 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
32 27 611:613
20 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Ulaştırma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve, Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
34 42 343:357
21 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
39 88 79:84 96:97 101:102 107