E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 45 inci Hükümetin (I. Özal Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 10 62:85
2 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 45 inci Hükümetin (I. Özal Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 11 89:137
3 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 45 inci Hükümetin (I. Özal Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 12 140:146
4 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 arkadaşının Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 18 266:267
5 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anayasanın 89. maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 22 343:344 356:357
6 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 38 223:226 251:253
7 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Sıkıyönetimin 19.3.1984 günü saat 17.00 den geçerli olmak üzere, 13 ilde kaldırılmasına ve 54 ilde de 4 ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi
2 40 328 335:337
8 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 41 32:33
9 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Halkçı Parti Grubu adına grup başkanvekilleri Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ile İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 81 arkadaşının Hükümetin izlediği ekonomik politika konusunda ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu Adına grup başkanvekilleri Ankara Milletvekili Ali Bozer ile Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin Hükümetin izlediği ekonomik politika konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
4 83 502:505
10 Önergeler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 28.6.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanarak basılıp dağıtılmış bulunan, 14.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 58. Bendine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısına 48 saat kaydı aranmaksızın gündeme alınmasına dair
4 85 608
11 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 86 637:645
5 90 186:187 216:217 219:220
12 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in ülkemizi ziyaret eden bir prens onuruna verilen yemeğe ilişkin sözlü soru münasebetiyle
7 7 149
13 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 10 321 340:341
14 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla diğer terör olayları konusunda
7 13 392:410 414:415
15 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla diğer terör olayları konusunda açıklaması
7 13 392:399 405
16 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
8 27 338:339
17 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 29 476:477
18 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli idareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
9 37 133:162
19 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle
12 49 40:43 52:53
20 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İran Başbakanı Hüseyin Musavi'nin Türkiye seyahati ile ilgili gündem dışı açıklaması
12 57 403:411
21 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu ziyarette ilgili gündem dışı açıklaması ve MDP Grubu adına Kâmran İnan ile HP Grubu adına Cahit Karakaş'ın aynı konudaki konuşmaları
15 83 5:15
22 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Genel Kurulun 17 Nisan 1985 tarihli 87. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi mesajı
15 89 291
23 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 93 491:493 498:501 503:504
24 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
17 106 231:232
25 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve içişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
18 113 438
18 114 538:539 543
18 115 765:767
26 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 53 772:778 787
27 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 467 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları ile Türk Ceza Kanununun 304. Maddesinin (III). Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 77 41:43 63:65
28 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak 'Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Yabancı ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve Samsun Millet- vekili Hasan Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
27 85 38:41
29 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Genel Kurulun 16 Nisan 1986 tarihli 93. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 66. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan görüşmeler dolayısıyla
28 96 105:107
30 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıları münasebetiyle Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun Tasarısı ile Zonguldak. Milletvekili İsa Vardal'ın; Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 116 425:426
31 Önergeler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Ve 88 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifini görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi (4/221)
30 117 447:448
32 Teklifler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Ve 88 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında (2/354) 560,628:631
30 117 461:511 514:524 528
33 Genel Görüşme Önergeleri TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içerisinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askeri harekât hakkında bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15)
31 1 20
31 2 79:89
31 4 177:217
34 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Mali, Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 36 292:319
35 52 502:515 526:527
35 Teklifler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Ve 199 Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyetti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında (2/438)
40 102 280:322 325:327
40 103 344:399
40 106 544:598
36 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye1 Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 102 300:306
40 106 573:574
37 Teklifler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Ve 218 Arkadaşının; Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun İmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ile İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında (2/447)
41 110 252:271
38 Teklifler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Ve 12 arkadaşının,10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuyla 10.9.1987 Tarih ve 3406 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekilli Erdal İnönü, Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 26 Arkadaşının,10.9.1987Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair (2/484, 2/483)
44 3 213 214:249
39 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 103 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Samsun, Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 101 Arkadaşınım ve İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 89 Arkadaşının; Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Kanunda Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Görüşmek için Türkiye Büyük Millet Meclisini Olağanüstü Toplantıya Çağrı önergelerine ilişkin (4/346, 4/347, 4/348), TBMM Başkanının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresi münasebetiyle
44 3 234:237 248:249
40 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 67. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
39 94 416:418