E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : İmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırtma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 36 56:59 66 69:70 86:87 90 119
2 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
2 40 381:382 390 403
3 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in Kahramanmaraşspora ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 45 133:134
4 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın Urfa ilinde toprağa kavuşturulan ailelerin bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 47 200
5 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 1 45:48 50
6 Gündem Dışı Konuşmalar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Mütekabiliyet esası olmadan yabancıların mülkiyet edinmelerine dair gündem dışı açıklaması
6 2 80:81
7 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 137. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 89 uncu Maddesine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanununun 3. Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları münasebetiyle
7 12 382
8 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gazete kâğıdı İthalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusuna cevabı
8 21 93
9 Söz Alanlar SUDİ NEŞE TÜREL (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi İle 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 40 78:83