E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar NECDET CALP (ANKARA) : Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, HP Grubu adına
1 11 108:110
2 Söz Alanlar NECDET CALP (ANKARA) (HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, HP Grubu adına
6 3 140:142
3 Gündem Dışı Konuşmalar NECDET CALP (ANKARA) : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla diğer terör olayları konusunda, HP Grubu adına
7 13 402:405
4 Üyelerle İlgili İşler NECDET CALP (ANKARA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hakkında (3/494)
8 21 91:92
5 Söz Alanlar NECDET CALP (ANKARA) (HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI) : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle, HP Grubu adına
9 36 102:110
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECDET CALP (ANKARA) (HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI) : Genel Kurulun 17 Nisan 1985 tarihli 87. Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi mesajı
15 89 292:293
7 Gündem Dışı Konuşmalar NECDET CALP (ANKARA) (HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI) : 28 Mayıs 1985 tarihli 104. Birleşimde vuku bulan olaylarla ilgili olarak, HP Grubu adına
17 105 135
8 Söz Alanlar NECDET CALP (ANKARA) : 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları münasebetiyle, HP Grubu adına
18 111 119:121
9 Üyelerle İlgili İşler NECDET CALP (ANKARA) (HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI) : İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık tezkeresi.
31 4 167
36 59 180
40 102 278:279