E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Paris'te OECD nezdinde Çalışma Bakanlarının iştirakiyle yapılan Konferans ile Alman yetkilileri ve Türk işçileriyle temasları konusunda gündem dışı konuşması
1 33 649:650
2 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin in Türk-İş mensuplarınca 1973 yılında Diyarbakır'da kurulan yapı kooperatifine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 59 465:466
3 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerindeki doktorların çalışma saatlerine ilişkin sözlü sorusu cevabı
4 84 539
4 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Beşinci Beş Yıllık (1985 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarih ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 90 189:192
5 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, «Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği »ne ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 4 20:21
6 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, İşkolu ve işyeri düzeyinde toplu sözleşme yapma yetkisi verilen sendikalara ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
7 7 152:155
7 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bir önceki birleşimde asgarî ücret konusunda gündem dışı konuşan İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'a cevabı
7 8 189:190
8 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder' in, ülkemizdeki işsizlik iş açığı ve iç istihdam sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 18 616:618
9 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, yurt dışında çalışan işçilerimizin emeklilik işlemlerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 18 614:615
10 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, işçi çıkarılmasının serbest bırakılması nedeniyle çalışanların mağduriyetlerinin önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 28 402:403
11 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 47 479:495
12 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca ücret alındığı iddiasına ilişkin sorusuna cevabı
12 50 78:79
13 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil' in, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işçilerin yurt dışındaki hizmetlerini borçlanmaları için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 51 158:159
14 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
12 51 175 178
15 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 8 Arkadaşının, 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu münasebetiyle
12 53 285:287
16 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Batı Almanya'ya yaptığı gezi ile ilgili gündem dışı açıklaması ve Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un, asgarî ücret konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı münasebetiyle
12 59 449:451
17 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 6 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ek 1. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38. maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
13 64 116
18 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının, Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın, ve Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifiyle 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun 58. Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 72 80:82
14 73 116:119 135
19 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 72 71:72
20 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 73 109:111
21 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmayan işçilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
15 83 20:21
22 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 84 76:77
23 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, görevden alındığı iddia edilen sendika yöneticilerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 84 78:80
24 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, kamu kurumu işverenlerine hitaben yayımlanan bir genelgeye ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 86 147:149
25 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Devletin, sendikaların denetimi ile ilgili çalışmaları konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
15 88 243:244
26 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
15 88 248
27 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Türk-İş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 92 402:403
28 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı İş Kanununun 84. Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 96 199:201
29 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
16 96 210:218 222
30 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 100 367:368
31 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 109 467:468 470:477
32 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve Yol-İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş sözleşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 652
33 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 23 86:87
34 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ankara Milletvekili Sururî Baykal ve 9 Arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 13 ve 24. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet; Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları münasebetiyle
20 24 174:175
35 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 24 158:159
36 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 49 264:279 281:288
37 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki Ek, İki Geçici Madde eklenmesine ve bir fıkranın yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 54 30:34 41:42 44 58
38 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyerlerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 54 20:21
39 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 56 208:212
40 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, işyerlerinde çalıştırılan sigortasız işçilere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 65 34:35
41 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sonlalar Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 72 352
42 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekilli Günseli Özkaya'nın, 1475 Sayılı iş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70. Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 72 349:350
43 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekilli Bilâl Şişman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi emeklilerin mağduriyetlerinin nasıl önleneceğine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 73 374:377
44 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta primi alacaklarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
26 83 451:452
45 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Kocaeli Milletvekilli Osman Nuri Akyol ve 7 Arkadaşının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
28 98 205
46 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün BAĞ-KUR Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara İlişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 99 238
47 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait taşınmazların kira bedellerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
29 108 195:196
48 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 229:231 234 236 238
49 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 216:218 221:222
50 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Okumuş Holding'e bağlı Se-Sa Fabrikasındaki işçilerin ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 9 399:400