E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, siyasî tutuklulara ve adalet hizmetlerinde görev alanların bazı sorumlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
2 35 31:32
2 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, , İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Milletvekili Mehmet Arif Atalay'ın, 18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu, Münasebetiyle
2 40 403
3 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 44 86:87
4 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, hâkim ve savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 44 89
5 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hükümlerinin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 44 88
6 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
3 45 154 157:158
3 46 175 182:183 185
7 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri, ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 45 141 143
8 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekilli Halil Orhan Ergüder'in, Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 45 135
9 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, 2577 numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun uygulanmasından doğan aksaklıklara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 46 167
10 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi konusunda çalışana yapılıp yapılmadığına ilişkin, sözlü sorusuna cevabı
3 46 166
11 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan dolayı verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 47 197:198
12 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 19. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 58 453:455
13 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın; Türk Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 63 553:554
14 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ile Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 65 616:617
15 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın adlî sicile ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 65 609:610
16 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ceza infaz ve ıslah kurumlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 68 681:682
17 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Tebligat Kanununun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 68 684
18 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, yargı yolu ile tahsil edilen alacaklara uygulanan faize ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 68 680:681
19 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu ve 7 arkadaşının, Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 69 9:11
20 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hail Orhan Ergüder'in, ceza mahkemelerinin iş hacmini azaltacak kanunî çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü sorusuna cevabı
4 70 40:41
21 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin şikâyetlerine ilişiklin Adalet Balkanından sözlü sorusuna cevabı
4 70 42:45
22 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Konut Kiralarında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılmayacağına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 80 410:411
23 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 84 539:540
24 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimine ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 23
25 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, seçimlerde oy kullanmamış vatandaşların affedilip affedilmeyeceğine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 4 11:12
26 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Kapıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine cevabı
7 11 352:353
27 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 16 512:513 516
28 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Hakkında Kullanılma Biçimine Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman'ın Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 20 56:57 61:62
29 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İzmir Vali Yardımcısının tayinine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı
8 23 188:189
30 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman'ın, kadın gardiyanlar ile kadın mahkûmlara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 25 256
31 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 727:728
32 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi 1985 Malî Yılı Bütçesi ile Anayasa Mahkemesi 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 38 233:235
33 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 42 194:202
34 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 42 221:225
35 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında Anayasanın 100. maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 52 214
36 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 263:264
37 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekilli İbrahim Ural'ın, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 53 275:277
38 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 53 259
39 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 54 308:310 313 318
40 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mushafları İnceleme Kurulu'nun, İstanbul'dan Ankara'ya Naklediliş Nedenine ilişkin Devlet Bakanından Sözlü Sorusuna cevabı
13 61 15
41 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye İka Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
13 61 28:29
42 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, adlî teşkilatta görev yapan hâkim ve savcılara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 62 58:59
43 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 8 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddeye 2 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38. maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
13 64 121
44 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Milletvekilli İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Bir Bk Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 67 266:267
45 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 71 31
46 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, günlük bir gazetede Risale-i Nur kitaplarının propagandasının yapıldığıma ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
14 71 11
47 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Viyana'da katıldığı «İnsan Hakları» konulu Avrupa Bakanar Konferansı konusunda
14 77 243:244
48 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Köy Kanununun 74. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 77 270 276
49 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Viyana'da katıldığı«İnsan Halkları» konulu Avrupa Bakanlar Konferansı konusunda gündem dışı açıklaması
14 77 243:244
50 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya Ereğlisi Emniyet Amiri ile bazı polis memurlarının vatandaşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
15 86 150
51 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, hâkim ve savcıların naklen yapılan atamalarına İlişkin sözlü sorusuna cevabı
15 91 372
52 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
16 95 138
53 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 95 166
54 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 95 145 147:148
55 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44. Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27. Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 95 153 156
56 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 3. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 96 205
57 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarlısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 101 394:395 403
58 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işkence yaptıkları iddiası ille yargılanan resmî görevlilere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 147:150
59 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 107 303:304 316
60 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ilavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkında Kanunun 44. Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 noi Maddesinin Değiştirilmesine Dair 7.5.1985 Tarih ve 3197 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 107 323
61 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 108 402:403
62 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 6 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili İmren Aytkut ve 3 Arkadaşının 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişlik 206. Maddesinin 4. Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 108 411 415:416
63 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 108 392
64 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Kat Mülkiyeti Kanununa Devre Mülk Hakiki ile ilgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 110 41:42
65 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına İlişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 6 96:97
66 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 8. Birleşimde, gardiyanların sorunları konusunda yaptığı gündem dışı konuşması münasebetiyle
19 10 198:199
67 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, son günlerdeki yoğun Siyasî tartışmaların, TBMM'ne yansıması ve sorumlu kurum ve kuruluşların yükümlülükleri hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
19 19 551
68 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Bakanlar Kurulu üyelerinin katılmadıkları oturumlarda oy kullanmak üzere bir bakana yetki vermelerine dair
20 31 530
69 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 41 137 142:144
70 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 469:480 482:486
71 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 55 157:159 160:162
72 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 Arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 59 371:375
73 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında verilmiş olan Meclis Soruşturması önergesinin, Meclis Genel Kurulunda görüşülüp görüşülmeyeceği konusunda gerekli mütalaa alınmak üzere, Anayasa Komisyonuna havalesine dair
24 61 425:426
74 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekilin Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12. Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Kondisyon Raporu münasebetiyle
24 62 484:485 490
24 63 512:513 520 522
75 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, hâkim ve savcılar ile diğer adliye mensuplarının bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 67 137:138
76 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, çocuk mahkemelerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 67 139 141:142
77 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : (Mardin)-Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Adana Kapalı Cezaevindeki bazı mahkûm ve tutuklularca başlatıldığı iddia edilen açlık grevine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 73 373
78 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, kapatılan bir siyasî partinin genel başkan hakkında dava açmak içtin Cumhuriyet savcılarınca izlin istenip istenmediğine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 73 378:379
79 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Gaziantep Milletvekilli A. Ata Aksu'nun 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Teklifli ile Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
25 75 492:495
25 76 544 548:551 554:557
80 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : 467 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları ile Türk Ceza Kanununun 304. Maddesinin (111). Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 77 34:36 45 58:59
81 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında yapılan işlemlere diliş-kin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 81 297
82 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun, 22,4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi; Antalya Milletvekilli Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tartın ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütlükleri Hakkında Kanuna Bir Bk Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklif ile Adalet ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
26 83 457 481:482
27 85 50:51 85
83 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Karar yetersayısı hakkında
26 84 539
84 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Kanunların ölüm Cezasını Öngören Hükümlerinin; Ölüm veya müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 86 148:149
85 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' in, Kütahya Emniyet Müdürü ve birkaç emniyet görevlisinin keyfî davranış ve işkence uygulamaları hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
27 89 283
86 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, mahkemelere genelge gönderildiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 95 31:32
87 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, işkence ile öldürüldüğü iddia edilen bir öğretmene otopsi yapılmamasının nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 104 551:552
88 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Savcısı ve Asliye Hukuk Hâkimi hakkında yapmış olduğu gündem dışı konuşması münasebetiyle
29 111 459
89 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre iktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü, Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
30 115 347:348 352
90 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 117 519 521 540
91 Söz Alanlar MEHMET NECAT ELDEM (MARDİN) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sanıkların avukat tutana talepleriyle ilgili olarak genelge yayınlanıp yayımlanmadığına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 1 36:37