E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya Ereğli İlçesinde, İlçe Cumhuriyet Savcısının aynı ilçe belediye başkanına vermiş olduğu şükran belgesi hakkında gündem dışı konuşması münasebetiyle
32 20 173
2 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, cezaevleri infaz memurlarının mesailerine ve fazla çalışma ücretlerine ilişkin sorusu münasebetiyle
32 23 390:391
3 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 41 222:227 229:232
4 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 41 190:196
5 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerindeki konuşması münasebetiyle
34 41 202:203
6 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 41 247:249 252:253
7 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66. Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
35 52 539 545:546 555:556
8 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında yer alan haberlere ilişkin sorusu münasebetiyle
36 59 210:211
9 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66. Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 67 587:588 592:593 595:599
10 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 82 164:165
11 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Uluslar arası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
38 82 184:187 192:193
12 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın Türk Ceza Kanununun 4. ve 403. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 90 233:234
13 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman ve İbrahim Turan'ın, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 90 235
14 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 102 315 319:320
40 103 361:363 385:388 390:393
15 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 4.2.1983 tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 5 ve 14. maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 108 124:125
16 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 gün ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 108 146
41 109 173:174
17 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 111 298
18 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerini Gücendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Milli Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
42 118 333:335 339:343
19 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkımda Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 2 139 153:154