E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
32 21 274:280
32 22 333 339:344
32 23 393 395:398
2 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 43 423
3 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1935 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 44 560:566 569
4 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgari ücretle çalışanların durumlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
36 59 205:206
5 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arkadaşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler konusunda Anayasanın 98.içtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 74 395:400 418:419
6 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38. maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 83 279:280
7 Gündem Dışı Konuşmalar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kültür ve Turizm Bakanlığının bir genelgesi ve bu genelgeye ilişkin uygulamalarla ilgili yanlışlıklar konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 88 50:51
8 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 linçi maddesine bir fıkra eklenmesi Hakkında Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 90 211
9 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
43 121 198:203 205 209 212
10 Söz Alanlar MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU) (SİVAS) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
43 121 229