E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 52 arkadaşımın, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 56 38:46
2 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : ABD'de bulunan Başbakan Turgut Özal'a yapılacak kalp ameliyatına ilişkin
36 62 313
3 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve 23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme ile ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve alınacak yasal ve idari tedbirlere ışık tutmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 64 427:433 443
4 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 36 arkadaşının, yabancılara mülk satışlarıyla ilgili kanunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen, mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 65 505:515
5 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, TRT'nin 4 Mart 1987 günü akşamı yaptığı ve 2954 saydı Kanunu ihlal eder duruma gelen yayınlar konusunda yaptığı gün dem dışı konuşması dolayısıyla
37 73 333:334
6 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 Arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 78 582:585
7 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda-mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edilen işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 arkadaşının, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 80 39:42 46:47
8 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 arkadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticai faaliyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 86 542:547
9 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan vatandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgütlenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddi ve manevi yönden desteklenmeleri için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 92 300:302
10 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağladığı yararlan tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 92 317:320
11 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, Mardin İli Ömerli ilçesi Pınarcık Köyünde bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 122 276:277
12 Söz Alanlar HASAN CELAL GÜZEL (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : TBMM'ce 20.5.1987 tarihli ve 40 41 Sayılı Karar ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ Hakkâri, İstanbul, Mardin, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin 19.11.1987 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık teskeresi münasebetiyle
44 3 250:251