E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağasen'in, fındık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman ödeneceğime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine cevabı
1 19 273:274
2 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Üzüm üreticilerinin sorunlarına, ilişkin sözlü, sorusuna; cevabı
1 24 404
3 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
1 32 640:641
4 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, süt ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin sözlü sorusuna cevabı
2 35 22:23
5 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan sorulara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 53 284:286
6 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Duman Emirbayer'in satsuma ürününe ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 55 351:352
7 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gübreden devlet desteğinin kaldırılacağı hakkında haberlere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 58 445:446
8 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir şirketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 72 104:105
9 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekilli Mahmut Akkılıç'ın, yağlı tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 72 108:110
10 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 72 99:101
11 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesine cevabı münasebetiyle
6 2 97:100
12 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 9 240:242
13 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 9 243:244
14 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 9 246
15 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya Ereğli Şeker Fabrikasının yapımına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 12 375:376
16 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, ihtira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 32 613:615
17 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 41 126:139
18 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
12 50 85:86
19 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün şeker pancarı fiyatlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 71 15
20 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şekerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
14 71 7:8
21 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun Pancar Ürününe Uygulanan Fiyat Farkına İlişkin Sözlü Sorusuna cevabı
14 71 6
22 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in şeker ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 71 13
23 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Cezayir'e yaptığı resmî ziyaret hakkında
14 73 100:101
24 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 74 157 174
25 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım' in, ayçiçeği taban fiyatına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 80 393
26 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 18 516
27 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekilli Hüseyin Avni Sağesen ve 42 arkadaşının fındık ve fındık üreticileriyle ilgili olarak Hükümetçe alman kararların ülke ekonomisine etkisi konusunda Anayasanın 98. içtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
21 36 202:205 219
28 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1984 Malî Yıllı Kesinhesabı münasebetiyle
23 47 32:39 42:47
29 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 58 292:293
30 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 344:345
31 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel motor ithaline ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 359:361
32 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köyleri pancar üreticilerindin bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 67 143
33 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 430:431
34 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 arkadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin sorunlarını ve Hükümetin bu konudaki tutumunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 89 287:293
35 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 92 472
36 Söz Alanlar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erenin, Konya-. Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına 'ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 92 470:471
37 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un fındık üreticilerimin alacaklarının ödenmesindeki gecikme konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 85 439:440
38 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN CAHİT ARAL (ANKARA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuoğlu'nun, Kırıkale'deki bir fabrikanın satışı ile ilgili gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 118 289:290