E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 721:722
2 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 35 35
3 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli idareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
9 36 57:70
4 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1985 Malî Yılı Bütçesinin maddelerinin görüşülmesi münasebetiyle
11 48 698 708 714 718
5 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1985 Malî Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
11 48 677:681
6 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ile, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 48 634:646
7 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle
12 49 33:40
8 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Hatay'ın, Anavatana ilhakından sonra toprakları Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 62 56:57
9 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 66 218:219 227 230
10 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 arkadaşının 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 Tarih ve 2149 Sayılı Kanunla Değişik 68. Maddesinin (b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanunun 72. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 73 134
11 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 77 255:257
12 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, Siirt ilinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 80 391:392
13 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un, Katıma Değer Vergisinden elde edilen gelirlere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
16 102 436
14 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48 'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 105 160:162
15 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 105 155:156
16 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, muhtarların birikmiş ödeneklerine ilişkin Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
17 106 202
17 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, bazı müesseselere borçlu oldukları-iddia edilen üniversitelere ili sikin Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
19 13 299
18 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 28 392:398
20 29 422:424 433 439:443
20 30 464:466 474:475 482 485:486 489:491 494:495
20 31 516:517 538 541:545 547:548 550 557:559 562
20 32 582 585:588 598:601 614:619 623:626
21 33 27:28 33:36 43:44 50:51
21 34 76:77 82 84:85 89 95 100:101 112:113 116:117
21 35 137:145 153 173:174
21 36 223 235 245
21 37 286 294 311 324 332:333
19 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının kabulü münasebetiyle
21 38 360
20 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve, 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile, Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı münasebetiyle
21 39 416:429
23 53 764:772
21 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 51 606:612 617:622
22 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1986 Malî Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
23 52 656:659 661:663 676 678 697
23 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, Uşak İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ekimine izin verilmesine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 289:290
24 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 27 Ağustos 1973 Tarihli Hampetrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe; Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
25 74 439:440
25 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Memurlar ve diğer kamu görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 78 138:141 148:150 154:155
26 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
27 92 483 485:490 492:496 499:501 506
27 93 557:558 565:566
27 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 101 363:367
28 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Çanakkale Milletvekilli Onural Şeref Bozkurt ve 9 Arkadaşının, kamu kesimindeki savurganlıkların önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 101 337:340
29 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 6 Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 25.12.1985 Tarih ve 3247 Sayılı Kamun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 102 429 431:432 434 437:438 440 445
30 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkadaşının, Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri ile tütün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 110 353:357
31 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Yergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun. 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 113 119:122 124:128
30 114 184:187 189:191 194:198
32 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 arkadaşının, hayali ihracat iddialarının gerçek boyutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 9 371:372
33 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 arkadaşının, hükümetin zam ve fiyat politikası hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 20 180:183
34 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 20 213:214
35 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 21 261:263
36 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahi Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 35 164:184
33 36 284:292 325:338
35 52 495:502
37 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1987 Malî Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
35 50 380:387
38 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 50 335:346 353:354
39 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 51 436:437
40 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve'Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 51 410:413 417 420:421
41 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Balıkesir Milletvekilli Cahit Tutum ve 38 arkadaşının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin idari, mali ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm yollarını tespit etmek amacıya Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 61 277:281 288
42 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 10 arkadaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uygulamaları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 62 333:336
43 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 70 146:152 167:170 180:182 185:186
37 73 355:358
37 76 533:535
37 79 656:657 682:685 694:696
38 81 99:101 116
44 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 15 arkadaşının hükümetin ekonomik politikası nedeniyle iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 80 23:25
45 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 82 211:213
38 85 446:448 452:453 470:472 474 479 484:485
46 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 88 54:55 58:59 61
47 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve 11 arkadaşının, hükümetçe uygulanan tütün ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 95 466:470
48 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Edirne Millet vekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 12.5.1987 günlü birleşimde, «TBMM'de denetime ilişkin faaliyetlerin hükümetçe savsaklandığı ve engellendiği» konusunda yaptığı gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 102 275
49 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 14 arkadaşının, hükümetin izlediği tütün politikasından kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 117 237:241
50 Söz Alanlar AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (BURSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,488SayılıDamgaVergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 120 161