E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Çevre Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle.
10 41 165:167
2 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Kanunla Değişik 23 ve 68. Maddelerinin (I) Numaralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine ve Aynı Maddelerin (]B) Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 74 176
3 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Demir Satış ve Dağıtım Deposu eski Şefinin yeniden bu göreve getiriliş nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 8 165
4 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat İlçesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
17 106 200:201
5 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'a kınama cezası verilmesi münasebetiyle
18 115 666
6 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, İSDEMİR'in Irak'la yapmış olduğu demir satış bağlantısına ilişkin Barbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 13 296:297
7 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, İSDEMİR için satın alınan kömür ve demir cevherlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 657:658
8 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 654:655
9 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekilli Orhan Otağ'ın, İzmit İlinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
20 24 150:151
10 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Müessessi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 24 147:148
11 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Çevre Genel 'Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
22 44 429:441
12 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekilli Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 56 205:206
13 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üretim açığına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 354
14 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mersin ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 428:429
15 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, Çevre Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
28 102 423:424
16 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 11 arkadaşımın ülkemizdeki demir-çelik üretimi ve tüketimimle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 110 374:380
17 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 111 516:522 532:533 536:537 540 542 545
30 112 21:22 26
18 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 245:247 249
19 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Çevre Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
33 38 452:457 462:465
20 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın 10.2.1987 tarihli 62. Birleşimde, Zonguldak taşkömürü havzasında gerekli önlemler alınmadığı için meydana gelen kazalar ve ölen işçiler konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 64 417:420
21 Söz Alanlar AHMET KARAEVLİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET BAKANI) : 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 121 245 247 250 256