E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Musa Öğün'ün TRT nin Anayasa ve kanunundaki hükümlere göre yayın yapması gerektiğine dair gündem dışı konuşmasına cevabı
1 30 513:514
2 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın son zamanlarda Yunanistan'ın Ege'de emrivakilere geçebileceği veya Güney Kıbrıs ta mevcut askerî mevcudiyetini dengeyi bozacak ölçüde takviye edebileceği haberleri üzerine Yunan Hükümetinin uyarılması konusunda gündem dışı konuşması
3 43 64:65
3 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın 14.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 53 300:303
4 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 24.4.1984 tarihli ve 56.Birleşimde Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu tarafından yapılan «TRT de yayınlanan (Suriye'nin Bugünü) programı konusundaki» gündem dışı konuşmasına cevabı
3 60 471
5 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun tutuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 65 607:608
6 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 72 103
7 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın Libya da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı
4 73 154:155
8 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 74 185:186
9 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 9 ve 10. Maddeleriyle Geçici 3. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 78 321
10 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Müşavir Vekili Erdoğan Özen'in, 20.6.1984 Çarşamba günü Viyana'da öldürülmesi olayı ile ilgili açıklaması ve aynı konuda siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar
4 82 459
11 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Müşavir Vekili Erdoğan Özen in 20.6.1984 Çarşamba günü Viyana'da öldürülmesi olayı ile ilgili açıklaması ve aynı konuda siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar münasebetiyle
4 82 459
12 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 25
13 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
6 3 134:137
14 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Televizyonda yayınlanan Kıbrıs belgeseline ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 4 15:16
15 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili H. Barış Can'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki kadrolaşma hareketi hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
7 5 58:59
16 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Bir önceki birleşimde TRT konusunda gündem dışı konuşan İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'na cevabı
7 7 135
17 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, ülkemizi ziyaret eden bir Prens onuruna verilen yemeğe ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle7
7 7 148
18 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan demokrasi ile ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 10 292
19 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 40 arkadaşının, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının nedenleri ile sonuçlarını ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
7 15 457:461
20 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 15 485:486
21 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Önceki birleşimde İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın «Irak ve İran ile olan komşuluğumuzun coğrafî hususiyetleri» konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
7 16 501
22 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 arkadaşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylarla terör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 22 136:138
23 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 arkadaşının, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmelerini sağlamakla görevli olmasına rağmen, hukuk dışı davranışlara meydan verdiği iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında Anayasanın 99 uncu,İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 24 227:232
24 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Çay Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 684 687 690:691
25 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 698:700 703
26 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 480
27 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 arkadaşının, hayalî ihracat yaparak vergi iadesi almak suretiyle haksız kazanç temin eden firmaları ve hayalî ihracat olayının sonuçlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 59 459:461
28 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ 'ın, Başbakanın İran ile ilgili basında çıkan beyanatına, ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı
13 61 6:7
29 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, bazı bakanların Federal Almanya gezisine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 62 63:64
30 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, basının milletvekilleri için güvenilir bir kaynak sayılıp sayılmayacağı konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
13 66 190:191
31 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Ottawa Büyükelçiliğimize vaki saldırı konusunda
14 72 50:51
32 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 74. Birleşimde Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İncirlik Askerî Üssündeki olaylarla ilgili gündem dışı konuşmasına cevabı
14 76 219:220
33 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 Arkadaşının; Yunanistan ve Ege sorunu konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101 'inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 78 316:317
34 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 10 arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki bazı görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 78 304
35 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Zürih Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı
14 81 411:413
36 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Anavatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
17 104 69
37 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 110 53:56 66 68:72 82:84
38 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Usul hakkında
18 111 202:203 209
39 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 4.7.1934Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
18 113 438
18 115 659
40 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, ABD Ankara Büyükelçisinin Türkiye hakkındaki bir beyanına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
19 11 247
41 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 14 336
42 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon haberlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 413
43 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili ihsan Gürbüz'ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 408:409
44 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 409
45 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 405
46 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 648:650
47 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 646
48 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nutuk adlı televizyon programının son bölümünün yayınlanmama nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 26 271:272
49 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 41 174:180
50 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Usul hakkında
22 41 198
51 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 arkadaşının, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıyla iktidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara ayrıcalıklı davranılarak kredi sağlandığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 57 242:245
52 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
24 64 559
53 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 64 557
54 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 64 556
55 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 295
56 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 283:284
57 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 72 337:338
58 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 422:423 425
59 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye Büyük Milet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri arasında düzenlenen televizyon programlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 427
60 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, televizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 80 246
61 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 80 241
62 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, Bursa'da yapılması düşünülen, bilahara vazgeçilen Marmara, Bölgesi barolarının düzenlediği «Hukuk Açışımdan Ulusal Barış» adlı seminer hakkımda gündem dışı konuşması münasebetiyle
27 90 350:352 357
63 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 90 380:384
64 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : ABD tarafından Libya'ya karşı girişilen harekâtla ilgili olarak 15 ve 16 Nisan 1986 tarihli birleşimlerde yapılan gündem dışı konuşma münasebetiyle
27 94 591:593
65 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 Arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
30 114 155:157
66 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekilli Mahmud Altunakar'ın, Ankara dahilinde merkeze bağlı ikiz meslek liseleri ve pratik sanat okulları ile, bakanlık teşkilatı arasındaki huzursuzluk konusunda gündem dışı konuşması münasebetiyle
30 115 267:268
67 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 11 arkadaşının, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin içinde bulundukları durum konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 7 288:292
68 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 arkadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçlan ile Akfa olayının nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 8 341:342
69 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, A.B.D. gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan harcama yaptığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 12 549:551