E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımlanacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 41 11:12
2 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 41 21:25 35
3 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker in İmar Affı Kanununa göre kurulan yeminli bürolara iliş kin sözlü sorusuna cevabı
4 73 158:159
4 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas'ın İmar Affı Kanununa göre kurulan yeminli özel teknik bürolara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
4 74 191:192
5 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın Yapı İşleri 16.Bölge Müdürlüğüne İlişkin sözlü sorusuna cevabı
4 74 189
6 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 20.7.1966 Tartılı ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26.Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
4 75 234
7 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, resmî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 26
8 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Erzincan ve yöresinde heyelan sonrası konut yapımına ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 30:32
9 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 1 38 41
10 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, resmî ihalelere ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 3 152:154
11 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, Siirt İli «Hesko» suyunun ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 4 19
12 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farklarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 9 235:237
13 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İstanbul-Pendik-Kadıköy sahil yolunun yapımına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 15 478
14 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İlinin karayolu sorununa ilişkin sözlü sorusuna cevabı
7 16 506:507
15 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Erzurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
8 26 287:290
16 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçeleri ile Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 45 281:296
17 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 51 153:154
18 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Zonguldak ili Kapuz semtinde Hazine arazisi üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin sözlü sorusuna cevabı
12 54 303
19 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay' ın, Erzurum Depremi Nedeniyle Bazı Memurlara Afet Fonundan Usulsüz Fazla Mesai Ödendiği İddiasına İlişkin sözlü sorusuna cevabı
12 57 417:418
20 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, yeminli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve sonuçlarına ilişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 474:475
21 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlinde yaptırılan deprem konutları için bir firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 62 61:62
22 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan bölgesindeki soda madeninin işletme hakkına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusuna cevabı
13 65 157
23 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Manisa-Karakurt Barajı projesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
13 65 154:155
24 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğla-Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallarına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 66 200:204
25 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş-Adana karayolunun, Kömürler-Bahçe arasındaki bölümüne ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 67 245:247
26 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kayseri İli Konaklar mevkii sanayi imar planına ilişkin sözlü sorusuna cevabı
14 72 73:74
27 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 79 355
28 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 82 433:434 438
29 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun yeminli özel teknik bürolara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
16 98 304:305
30 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
16 100 361:363
31 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
18 115 665
32 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İzmir-Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen bin kooperatife ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
21 38 376:382
33 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline bağlı bazı ilçelerim karayolu sorununa ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
21 38 382:383
34 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 603:608 612:618
35 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 57 264:266
36 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum-Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
24 59 362:363
37 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum ve Kars deprem konutları için fazla ödeme yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Başbakandan sözlü soru münasebetiyle
25 66 97
38 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım' ın, Kayseri İlinde yapılması planlanan raylı sisteme ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 66 99:100
39 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 1985 yılında öğrenci yurtları yapımında uygulanan yöntem ve kriterlere ilişildin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 69 220:221
40 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum-Kars deprem konutları için gereğinden fazla tuğla alındığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 70 245:246
41 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum-Kars deprem evleri yapımında fazla nakliye bedeli ödendiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 292:293
42 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum-Kars deprem konutları çatı makaslarının birim fiyatlarına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 72 343:345
43 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum-Kars deprem konutlarında kullanılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
25 73 370:371
44 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Samsun Milletvekili Hasan Albay'ın, Samsun ilinde yaptırılan sosyal meskenler için belediye encümenine ek ücret alındığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
26 79 209
45 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 88 253:254
46 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kontrolüne ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 88 254:255
47 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, konut kredi sinden faydalanan vatandaşların korunması için alman tedbirlere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 89 315:316
48 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonunun 1984-1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 89 310:311
49 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum-Kars deprem konutlarının kesinhesabına ait bazı bilgilere ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 89 307
50 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonunun 1984-1985 yılan gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
27 91 419:420
51 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Deprem Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 95 24:25
52 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, danışmanlık içlin yabancı firmalarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
28 97 149:150
53 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 108 242:245 248:250
29 109 274:275 284 296 304:305
54 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 Arkadaşının, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem evlerinde bazı noksanlıkların bulunduğu ve .müteahhit firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 111 462:466
55 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Afetler Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 1 24:26
56 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediyelerine tanınan imar planı yapma veya tadil etme yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 4 168:170
57 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Andıran-Kahramanmaraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
31 8 353:354
58 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kayseri Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
31 8 351
59 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, milletvekili lojmanlarının ihale işleriyle görevlendirilmiş olan T. Emlak Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 9 395:396
60 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in, 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vs Bayındırlık,İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 16 36:41
61 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, memleketimizde sürdürülmekte olan orman katliamına ilişkin gündem dışı konuşması münasebetiyle
32 26 524
62 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65. Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 21.10.1986 Tarih ve 3314 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 26 564:565
63 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Çankırı-Ilgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 26 537:538
64 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, Çamlıca-Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekonduları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin sorusu münasebetiyle
32 27 598:599
65 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kayseri-Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan afet konutu inşaatlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 27 602:603
66 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçelerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan ve Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
33 30 29:30
67 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 42 294:302 310:316
68 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 90 228
69 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Doğanşehir deprem evleri konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 95 431:433
70 Söz Alanlar İSMAİL SAFA GİRAY (İSTANBUL) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Tarih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 107 35:36 46:47 53