E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüzer'in Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununa ilişkin sözlü sorusuna cevabı
2 35 25:26
2 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora'nın Nilüfer Çayına ve kanaletlere dökülen atıkların önlenmesine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
3 53 288:289
3 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 78 313:314
4 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zeytinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depolarının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 4 13
5 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, bir Devlet Bakanının Doğuya yapılacak yatırımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
8 27 320
6 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında Anayasanın 100 uncu maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 52 215
7 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve 42 arkadaşının, bakanlığı zamanında Etibank Genel Müdürünün yasalara aykırı hareketlerini engellememek suretiyle nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 212 228 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında Anayasanın 100. maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 55 345:346
8 Söz Alanlar İSMAİL ÖZDAĞLAR (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşının, bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla hakkında Anayasanın 100. maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve 9/328 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 99 334:335