E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu münasebetiyle
9 73 360:361 372
2 Takrirler (önergeler) TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri hakkındaki kanun lâyihasının kurulmuş bulunan Muvakkat Encümende müzakeresine dair (4/125)
9 74 392
3 Takrirler (önergeler) TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât yapılması hakkındaki kanun lâyihasının kurulmuş olan Muvakkat Encümende gölüşülmesine dair (4/134)
9 77 529
4 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu dolayısıyla
9 78 595
5 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (SAMSUN) (NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair olan Kanunun kabulü dolayısiyle teşekkürü
9 79 646