E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
2 42 290:320
2 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Adliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 515:516
3 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Millî Müdafaa Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 530:531
4 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Usul hakkında
4 87 889:891 893:895
5 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kıbrıs mevzuunda Hükümetin takibettiği hattı hareket ile alınan neticenin tasvibedildiğinin karara bağlanması hakkındaki takrir münasebetiyle
7 48 1416 1418
6 Beyanat Ve Nutuklar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CKMP GENEL BAŞKANI) : Kıbrıs müzakereleri için Başvekil Adnan Menderes'in Riyasetinde Londra'ya gitmekte bulunan Heyetin geçirmiş bulunduğu müessif uçak kazası münasebetiyle beyanatı
7 39 256
7 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umumiyesi üzerinde sözleri
7 42 420:422
8 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Türkiye ve Yunanistan ve İngiltere ile adadaki Türk ve Rum cemaatleri temsilcileri arasında Londra'da imzalanan Anlaşmalarda Hükümetin takibettiği politika münasebetiyle
8 49 11
9 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Gündem dışı konuşması
13 59 220:221
10 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Hükümet hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
13 68 495