E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, otomobil garajlariyle tamirhanelerinin miktarına dair sualine cevabı
1 14 144
2 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, memur ve emeklilere verilen tahsisata 1958 yılında birer maaş nispetinde zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi sualine cevabı
1 29 528:530
3 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
2 40 151:177
2 43 348:368
2 49 1168:1171
4 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Diyanet İşleri Reisliği 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 468
5 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 47 674:676 680:681 704 710:712
6 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Ordu Mebusu Ferda Güley'in, son mebus seçiminde sandık kurullarında vazife alanlardan bir kısmının yevmiyelerinin verilmemesi sebebine dair Başvekilden olan sualine cevabı
4 66 74 76
7 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bankalar Kanunu münasebetiyle
4 78 380 386:387
4 79 432:433
4 82 517:518
4 83 566
8 Beyanat Ve Nutuklar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tahakkuk ettirilen dış yardımlarla alınan iktisadi tedbirler hakkındaki beyanatı
4 87 835:842 868:875 878:880
9 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Adlî Tıp Müessesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Muvakkat Encümende görüşülmesi hakkındaki takrir münasebetiyle
6 11 64:65
10 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 19 277:279 293
11 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 27 543:544 551:552
12 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1959 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umumiyesi münasebetiyle
7 40 278
7 42 422 427
13 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 45 750
14 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek Kanun münasebetiyle
7 47 1194
15 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 47 1149:1150 1159 1161 1164:1165 1174
16 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eldenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 47 1181:1182
17 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu münasebetiyle
9 73 365 368 370
18 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, Gümrük Kanununun 17. maddesinin 7 No. lu bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen (O) fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri münasebetiyle
11 31 444
19 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle
11 32 480:482 487
20 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Demokrat Parti Gençlik Bürosu tarafından talebe ve gençlik teşekküllerine vâki müdahale doîayısiyle Meclis Tahkikatı açılmasına dair takririnin müzakeresine mahal olmadığına dair verilen takrir münasebetiyle
11 40 1157
21 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu varidat bütçesi münasebetiyle
12 45 247:268
12 50 1082:1085
22 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1930 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 47 525:527 533 538
23 Takrirler (önergeler) HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Serbest hesap mütehassısları kanunu lâyihasını müzakere etmek üzere bir Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/202)
13 57 162:163
24 Takrirler (önergeler) HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Âmme malları kanunu lâyihasını görüşmek üzere Dahilîye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 5 er âza alınmak suretiyle bir muvakkat encümen kurulması hakkında (4/208)
13 66 415:416