E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Takrirler (önergeler) HALUK ŞAMAN (BURSA) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kanunu lâyihasını görüşmek üzere bir Muvakkat Encümen teşkili hakkında (4/161)
11 27 298
2 Söz Alanlar HALUK ŞAMAN (BURSA) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKALETİ VEKİLİ) : Kars Mebusu Sırrı Atalay ve dört arkadaşının radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 38 963:966 976:977
3 Söz Alanlar HALUK ŞAMAN (BURSA) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKALETİ VEKİLİ) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 50 996 1011:1012
4 Söz Alanlar HALUK ŞAMAN (BURSA) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu münasebetiyle
13 55 125
13 56 147:151