E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 533:540 547:549
2 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : İngiliz İhtiyat Filosuna mensup 4 büyük muhribin Türk Hükümeti tarafından satınalınması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında teati edilen mektupların tasdikine dair kanun lâyihası münasebetiyle
3 51 97
3 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Niğde Mebusu Asım Eren'in, Kore Silâhlı birliklerimizin harb tarihinin ne zaman yayınlanabileceğine dair suali münasebetiyle
3 52 109:111
4 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 67 106:107
5 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 44 710:713 720 731 733
6 Takrirler (önergeler) ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının teşkil edilecek Muvakkat Encümende müzakere edilmesine dair (4/126)
9 74 392
7 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı Kanunla muaddel 56 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 78 585
8 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, muhtelif tahsil müesseselerinde okuyan askerî öğrencilerle er, onbaşı ve kıta çavuşlarının harçlıklarının artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi sualine cevabı
9 82 874
9 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Ordu Mebusu Ferda Güley'in 49. dönem Yedek Subay Okuluna celbedilmiş bulunanlardan bir kısmının kura çektirilip mütaakip devreye bırakılacaklarının doğru olup olmadığına dair sualine cevabı
10 7 197
10 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 46 406:409 421