E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Reisinin Elmalı Sulh Hâkimliğine gönderilmesi sebebine dair şifahi sualine cevabı
1 26 495
2 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 505:506
3 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin vilâyetinin bâzı kazalarındaki ceza ve tevkif evlerinin durumuna dair sualine cevabı
4 74 255
4 Takrirler (önergeler) ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat bir encümen teşkiline dair (4/58)
5 3 71:72
5 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 6010 sayılı Kanunun eki birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 6834 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 4 154
6 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 1. maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 8 778
7 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Kocaeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol hakkında ne için soruşturma yapıldığına dair sualine cevabı
6 14 142
8 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, İzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'un Akhisar mahkemesine tâyin edilmesi üzerine istifa ettiğinin doğru olup olmadığına dair sualine cevabı
6 14 143:146
9 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Adlîye Encümeni mazbatası münasebetiyle
6 22 389
10 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın, ceza evlerinde mahkûmların içtimai mevkilerine, fikri seviyelerine, mânevi ve ruhî temayüllerine göre ayrı muamelelere tâbi tutulabilmeleri için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
6 22 385
11 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Bozova Müddeiumumisi Niyazi Eronat'ın Silvan'a nakil ve tâyin edildiğinin doğru olup olmadığına dair sualine cevabı
6 28 578:580
12 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 44 690:692
13 Takrirler (önergeler) ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek madde ilâvesine dair kanun lâyihasını görüşmek üzere bir muvakkat encümen teşkiline dair (4/118)
9 65 29:30
14 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şoför ve sürücülerin affına dair kanun teklifi münasebetiyle
9 80 774:775
15 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, hapishanelerdeki veremlilere dair şifahi sualine cevabı
9 82 878:880
16 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Çocuk mahkemeleri kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sualine cevabı
9 82 877
17 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, Viranşehirli Abdullah Bal'ın tevkifi sebebine ve hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair sualine cevabı
10 4 114
18 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, 29.10.1957 tarihinde Mer sin'de vukubulan bir katil hâdisesi dolayısiyle yapılan tahkikat neticesine dair sualine cevabı
11 24 209:213
19 Takrirler (önergeler) ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun 7053 sayılı Kanunla muaddel 65. maddesinin üç fıkrasının kaldırılmasına dair kanun lâyihasının Muvakkat Encümene havalesine dair (4/157)
11 25 227:228
20 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adana Mebusu Hamdi Öner'in, Dünya gazetesinde tefrika edilecek «Tekelonya» isimli eserin neşrini, İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumisinin menedip etmediğine dair sualine cevabı
11 30 404:405
21 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Ankara Mebusu Avni Doğan ve 54 arkadaşının basın mevzuunda Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 38 989:991
22 Söz Alanlar ESAT BUDAKOĞLU (BALIKESİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 46 392:394