E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Göksun kazası Maarif Memurunun Hatay'a nakledilmesi sebebine ve aynı kaza ortaokulu öğretmen kadrosuna dair şifahi cevabı
1 16 180 182
2 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ankara ve İstanbul Üniversite ve yüksek okullardaki talebe sayısı ile mezkûr şehirlerdeki talebe yurtlarına dair şifahi sualine cevabı
1 18 218:222
3 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, üçlü ve daha ziyade tedrisat yapan ilkokul mevcudolup olmadığına dair şifahi sualine cevabı
1 23 456:457
4 Takrirler (önergeler) CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyihası ile Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 11. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının kurulacak Muvakkat Encümende görüşülmesine dair (4/22)
1 28 509
5 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, köy okullarına da şehir okulları gibi tahsisat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
1 32 605:606
6 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 745:751 753 764:766 770 772 783:784 802
7 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Üniversiteler Kanununun 3. maddesi (e) fıkrası hükmünün tatbik şekline dair sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
8 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Osman Canatan'ın, İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Hüseyin Naili Kubalı'nın vekâlet emrine alınması sesebine dair sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
9 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'nun, vekâlet emrine alınmış olan Profesör Hüseyin Naili Kübalı hakkında, İstanbul Üniversitesi Senatosunun ne mütalâada bulunduğuna dair sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
10 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Tokat Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, Profesör Hüseyin Naili Kubalı'nın, Vekâlet emrine alınması hasebiyle 318 Hukuk Fakültesi talebesi tarafından Maarif Vekâletine çekildiği söylenen telgrafa dair Başvekilden olan sualine cevabı
3 55 169:170 175:178 182:184 187:191
11 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmen mevcudolup olmadığına dair suali münasebetiyle
4 63 12
12 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi için istimlâk edilen arazi bedellerinin hangi esaslara göre takdir edildiğine dair sualine cevabı
4 63 6
13 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin Lisesi binasının inşasına bu yıl başlanıp başlanmıyacağına dair sualine cevabı
4 63 9
14 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, Kızıltepe ve Derik ortaokullarının öğretmen kadrosuna dair sualine cevabı
4 63 10:11
15 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Siverek ortaokulu öğretmen kadrosunda münhal bulunup bulunmadığına dair sualine cevabı
4 63 4:5
16 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyetinin merkez ve kazalarındaki ilkokulların ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair sualine cevabı
4 63 8
17 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmen mevcudolup olmadığına dair sualine cevabı
4 63 12
18 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, Ankara köylerinde okul binası olduğu halde tedrisat yapılamıyan, okullara öğretmen temini hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 66 77:80
19 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin merkez kazasiyle Midyat kazası merkez ilkokullarının durumuna ve her iki kazada yeni okul inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
4 66 73
20 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyetinde 1958 bütçe yılında ne kadar ilkokul yapılabileceğine dair cevabı
4 66 72
21 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Urfa vilâyeti köylerinin kaçında okul mevcudolduğuna dair sualine cevabı
4 66 71 73
22 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu münasebetiyle
4 67 113:115 118:119
4 68 125 129:130 133:134
23 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 11. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 68 137
24 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhte edebilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 9 12:13
6 10 29:31
25 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'ın, Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi röntgen kısmının ne zaman faaliyete geçirileceğine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden olan suali münasebetiyle
6 11 67
26 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 6273 sayılı Kanunun tatbikini tazammun eden Arzuhal Encümeni kararları gereğinin yapılıp yapılmadığına ve Arzuhal Encümeninin bâzı kararlarında bahsi geçen kesinleşmiş Devlet Şûrası ilâmlarının infaz edilmemesi sebebine dair suallerine cevabı
6 31 680:683
27 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Elâzığ Mebusu Hürrem Mutlugil'in, Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için istimlâk edilen arazi hakkındaki sualine cevabı
6 31 675:679
28 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Tokat Mebusu Şahap Kitapçı'nın, Tokat'ın Reşadiye kazası Gazipaşa İlkokulu Başöğretmeninin Artova kazasına nakledilmesi sebebine dair sualine cevabı
7 37 163:167
29 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umumiyesi üzerinde sözleri
7 41 394
30 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçesinin heyeti umumiyesine dair
7 45 774 793:803 812 818:820 831:833
31 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, ortaokul ve liselere öğretmen tâyin edilirken hangi esasların tatbik edildiğine dair sualine cevabı
8 53 149
32 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, vilâyet ve kazalarda liselerin hangi esas ve gayelerle açıldığına dair sualine cevabı
8 53 152:154
33 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Şinasi Moran'ın, Sivas'ta okul inşaat malzemesinin nakliyecilere parasız taşıttırıldığının doğru olup olmadığına dair sualine cevabı
8 53 154:156
34 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki Kanun münasebetiyle
8 62 431:434 441 443:446 449:450 452 455
35 Takrirler (önergeler) CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi kanunun lâyihasının teşkil edilecek muvakkat bir encümende müzakere edilmesine dair (4/119)
9 70 201