E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Takrirler (önergeler) İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Malatya Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4 6)
1 2 16
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Adnan Menderes tarafından kurulan 5. Hükümet programı münasebetiyle, CHP Grubu adına
1 10 68
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Gündemin tanzimi hakkında
4 76 315
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılması hakkındaki takriri münasebetiyle
4 85 630:632
5 Takrirler (önergeler) İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ve 146 Arkadaşı Orta Doğu ve çevremizde cereyan eden hâdiseler dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin içtimaa davet edilmesine dair (4/55)
4 86 817:819
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Dış politika ve Orta Doğu hâdiseleri hakkındaki Hükümetin beyanatı münasebetiyle, CHP Grubu adına
4 87 843:846 853:854 856:857
7 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umumiyesî münasebetiyle
7 48 1411:1412
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Türkiye ve Yunanistan ve İngiltere ile adadaki Türk ve Rum cemaatleri temsilcileri arasında Londra'da imzalanan Anlaşmalarda Hükümetin takibettiği politika münasebetiyle, CHP Grubu adına
8 50 21:24 53:54
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Usul hakkında
8 50 53:54
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Emniyet Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçesi hakkında
12 47 480:481
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Hariciye Vekâleti 1960 yılı bütçesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
12 47 495:499
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebusu Baha Aşit'in, CHP'nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik, tesbit ve memleketin her tarafında yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal etmek, matbuat meselesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı açılmasına dair takariri münasebetiyle
13 58 194:196 206:207
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkındaki Kanun münasebetiyle, CHP Grubu adına
13 61 298:301