E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ZEYYAT MANDALİNCİ (MUĞLA) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
11 64 340:344 359:361
11 65 378:379 386:387 392 395 398
11 66 409:410 415
2 Söz Alanlar ZEYYAT MANDALİNCİ (MUĞLA) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çelik siloların inşaat ve montaj işleri dolayısiyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yırcalı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
12 76 320:322 326 332:333
3 Söz Alanlar ZEYYAT MANDALİNCİ (MUĞLA) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6. maddesinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle X. bendinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
12 81 477:478
4 Takrirler (önergeler) ZEYYAT MANDALİNCİ (MUĞLA) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Avrupa Konseyi iktisadi Asamblesinden istifa ettiğine dair (4/222)
12 83 571
5 Takrirler (önergeler) ZEYYAT MANDALİNCİ (MUĞLA) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen kurulmasına dair (4/225)
13 84 10