E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ) (SAMSUN) (MAARİF VEKİLİ) : Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, köy eğitmenleri hakkındaki sualine şifahi cevabı
19 65 71:73
2 Takrirler (önergeler) TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ) (SAMSUN) (MAARİF VEKİLİ) : Ege, Karadeniz Teknik ve Orta-Doğu Teknik üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak üniversiteler için yapılacak istimlâklerde takdiri kıymet komisyonlariyle ehlivukuf heyetlerinin sureti teşkili hakkındaki kanun lâyihasının teşkil olunacak muvakkat bir encümende müzakeresine dair (4/234)
19 69 212
3 Takrirler (önergeler) TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ) (SAMSUN) (MAARİF VEKİLİ) : Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkındaki kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat encümen kurulmasına dair (4/296)
19 73 338
4 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ) (SAMSUN) (MAARİF VEKİLİ) : Atatürk Üniversitesi Kanunu münasebetiyle
19 75 419:421 431
5 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ) (SAMSUN) (MAARİF VEKİLİ) : Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu münasebetiyle
20 77 46:47
6 Söz Alanlar TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ) (SAMSUN) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 83 342