E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkü'nün, giyim ve yiyim maddelerinde indirme tedbirlerinin mümkün olup olmadığına ve bâzı fiyatlarda gayritabiî yükselmeler mevcut ise mâni olmak için fiyat kontrolü usulünün kâfi olup olmadığına dair olan sualine cevabı
1 16 387:390
2 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin, mesken ve iş yerleri kiraları ve devlet dairelerinin ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin bir yerde toplanması hakkında şifahi sualine cevabı
2 4 66
3 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve mülhakatında kerestenin İhtiyaç sahipleri tarafından ucuz ve kolay bir surette temini hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair şifahi sualine cevabı
3 17 103:104
4 Takrirler (önergeler) SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Gayrimenkul kiraları hakkında kanun lâyihasının evvelce teşekkül eden Muvakkat Encümende görüşülmesine dair (4/82)
3 18 129:130
5 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanun lâyihasının Muvakkat Encümene havalesine dair
3 18 129:130
6 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, kuru üzümün İnhisarlar İdaresi tarafından daha yüksek fiyatla satınalınmasına, Nevşehir'deki mubayaanın azaltılması sebebine, üzüm ve mamullerinin dâhilde değerlendirilmesi ve hariçe satılması imkânlarının araştırılıp araştırılmadığına dair şifahi sualine cevabı
3 18 131:132
7 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Sinob Mebusu Mühit Tümerkan'ın, mesken buhranının önlenmesi için yabancı memleketlerden getirilmesi düşünülen takma evlere ve maden işletmeleri için lüzumlu olan direklerin hariçten getirilmesi takdirinde metre kübünün kaç liraya mal olabileceğine dair şifahî sualine cevabı
3 19 155:156
8 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, üzüm, pamuk ve tütün gibi ürünlere prim verilerek istihsallerinin teşviki ve bu sayede döviz kaynaklarımızın genişletilmesi hakkındaki sualine şifahi cevabı
4 23 11:13 15:17
9 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, bir tütün bankası veya bu işi görebilecek başka bir teşekkülün ne vakit kurulacağı hakkındaki sualine şifahi cevabı
4 34 247
10 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Makine ve tarım Makinelerı yedek parçalarının her turlu karaborsacığı önliyecek ölçüde yurda getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
4 34 244:246
11 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kraliyeti Hükümeti arasında 7 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 34 250
12 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Zonguldak'ın doğusunda Kurucaşile civarındaki taş kömürü sahasında MTA Enstitüsünün veya hususî teşebbüsün bir sene evvel arama faaliyetine geçmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
5 40 95
13 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 49 721:729
14 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın, memleketimizde giyim ve inşaat malzemesi yapan fabrikaların aded ve kapasitelerine, hammadde ve yedek parça için döviz taleplerinin yıllık miktarına ve hususi sektörle devlet sektörü nispetlerine dair sualine cevabı
6 62 268:270 274:277
15 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın, yıllık kahve ihtiyacımızın kaç ton olduğuna ve nispetsiz fiyat yükselişinin sebeplerine dair sualine cevabı
6 62 277:279
16 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, son zamanlarda hissedilen röntgen filmi darlığının sebeplerine ve bu darlığın izalesi için ne gibi tedbirler alındığına dair sualine cevabı
6 66 404
17 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 70 31:32
18 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın çiftçimizin en mühim ihtiyaçlarından olan nal ve mıhın temini için ne gibi tedbirler alındığına dair sualine cevabı
7 70 5
19 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'ın, Ege bölgesinde vukubulan don hâdisesinde zarara uğrayan bağcılara Ziraat Bankası vasıtasiyle kredi temini için karar verilip verilmediğine ve zirai sigorta tesisi hususundaki hazırlıklara dair sualine cevabı
7 70 6:7 9
20 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 73 133:135
21 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
7 77 367 370
22 Söz Alanlar SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI) (BALIKESİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve kazalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki müşkülâtı karşısında halkın elinden çıkarmak zorunda kaldığı hayvanların değer pahasına satılabilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve tedbir alındığına dair sualine cevabı
8 5 116:117