E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : İstanbul Mebusu Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
1 4 59:66
2 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kırşehir vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir kazasında (Nevşehir) adîyle yeniden bir vilâyet kurulmasına dair Kanun münasebetiyle
1 15 345:352 361
3 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : 1955 malî Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle, CMP Grubu adına
5 43 251:275
5 52 1007
4 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde imzalanan karşılıklı İş Birliği Andlaşmasının tasdikine dair Kanun münasebetiyle, CMP Grubu adına
5 50 811
5 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve 3 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Teşrinisani 1955 gününe kadar ara verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle
7 79 624
6 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle, CMP Grubu adına
8 15 273:280
7 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, eski iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle, CMP Grubu adına
9 22 42:44
8 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 6/7 Eylül hâdiseleri dolayısiyle Başvekil ve eski Dahiliye Vekili haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle,
9 23 69:72 79:80 82
9 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle, CMP Grubu adına
12 73 97 111:119 149 152:153 158
10 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun münasebetiyle, CMP Grubu adına
12 82 521 523 528
11 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki takriri münasebetiyle, CMP Grubu adına
13 88 205:206 209:213 216:217
12 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle, CMP Grubu adına
17 42 381:399 424:426
17 43 452:456 463 466:470 488:494
17 44 567:568
13 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Bütçe görüşmelerinde söz müddetinin tahdidi hakkındaki takrir münasebetiyle, CMP Grubu adına
17 44 577:578
14 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 yılı bütçesi münasebetiyle, CMP Grubu adına
17 44 581:582 599
15 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Adliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 706:708 710:711 727:728
16 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Diyanet İşleri Reisliği 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 662:666
17 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Usulü müzakere hakkındaki takrir münasebetiyle
17 45 714
18 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Dahiliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 768:770
19 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Hariciye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 813:816
20 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 865:867
21 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su işleri, Karayolları Umum müdürlükleri 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 920:922
22 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Çalışma Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 48 1087:1088
23 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : İşletmeler Vekâleti ve Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1116 1118 1121:1123
24 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) (CMP MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adı ile yeniden bir vilâyet kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 79 120 127:131 133:135 138:139
20 80 149:158 161:164
25 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
20 85 454 483:510 514:518