E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
1 11 237:240
2 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 6123 sayılı Kanuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 16 396:397 401:404
3 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 17 460 462
4 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin, mesken ve iş yerleri kiraları ve Devlet dairelerinin ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseselerinin bir yerde toplanması hakkındaki şifahi sualine cevabı
2 4 66
5 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in, 7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçimlerine dair şifahi sualine cevabı
2 4 69:70
6 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 46. maddesinin tatbikine imkân olup olmadığına dair şifahi sualine cevabı
2 7 128
3 20 181:182
7 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 6119 sayılı Kanun hükümlerine göre Adliye Vekâletince kurulması icabeden Adlî Tıp Müessesesi ile incelisinin teşkil edilip edilmediklerine ve mezkûr kanunun 10 ve 17. maddeleri hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğine dair şifahi sualine cevabı
3 13 32:34 36:39
8 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Hakkı Şişmanoğlu hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
3 15 63
9 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Milli Korunma Kanununun tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin muvakkat bir encümende görüşülmesi hakkındaki takrir münasebetiyle
3 17 101
10 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Muğla, Mebusu Nuri Özsan'ın, Temyiz Mahkemesinde münhal bulunan daire başkanlıkları ile âzalık ve raportörlüklere dair sualine şifahi cevabı
4 23 4:6
11 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, yeni bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmayacağına dair sualine şifahi cevabı
4 26 70 72
12 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Leon Taranto hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
4 30 133:136
13 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'ın, kadın ve çocuklara karşı yapılan muhtelif tecavüz hâdiselerine dair gazetelerde çıkan havadisler hakkındaki sualine cevabı
5 41 134
14 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 46 497:504 508:509 512:513
15 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, fidanlıklı cezaevleri kurulması hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
6 59 206
16 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız tesciline dair kanun teklifi münasebetiyle
6 63 317:318
17 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273. maddesi hükmünün, Askerî mahkemelerden verilen ve umumi ceza evlerinde infazı gereken eczalara da şâmil olup olmadığı hususunun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları münasebetiyle
6 67 461:463
18 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : 5680 sayılı Basın Kanununun 33. maddesinin tadiline dair olan Kanun münasebetiyle
6 67 468:469
19 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimlik meslekinden çıkarılan Hasan Basri Erk hakkında Arzuhal Encümeni kararı münasebetiyle
7 70 16:17
20 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Sabık zabıt hakkında
7 71 63
21 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve üç arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Teşrinisani 1955 gününe kadar ara verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle
7 79 610
22 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu İbrahim Us'un 6.5.1954 talihinde otomobili ile bir askeri çiğniyen Aydın Mebusu A. Baki Ökdem hakkında yapılan işlemin ne safhada olduğuna dair sualine cevabı
8 5 115
23 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu İbrahim Us'un son zamanlarda hapishanelerde vukubulan toplu ayaklanma hâdiselerine dair sualine cevabı
8 5 112:115
24 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu Kemal Güven'in, Erzurum Mebusu Rıfkı Salim Burçak'ın, Tortum kazası Demokrat Parti kongresinde yaptığı konuşmaya dair sualine cevabı
8 5 108:109
25 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kasım Gülek'in tevkifi üzerine verilen beyanat ve basın toplantısında yapılan konuşma hakkında sualine cevabı
8 6 128:129 131:134
26 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Kasım Gülek'in tevkifi ve tevkifinin infaz şekli hakkındaki sualine cevabı
8 6 134:136 138:140