E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, mahkeme başkâtip ve muavinleri ile zabıt kâtiplerine fazla mesai ve yıpranmalarına karşılık olmak üzere ücret veya tazminat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
8 17 390:391
2 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, bilûmum memur, dul, yetim, emekli ve harb malûllerine Aralık ayından başka Ocak ayında da birer maaş ikramiye verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
9 24 124
3 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının hangi tarihte kurulduğuna, hisse senetleri ile kâr ve zarar miktarına, personelden kaç kişinin tensikat suretiyle vazifesine nihayet verildiğine ve yerlerine ne kadar yeni müstahdem alındığına ve son zamanlarda yolcu tarifelerine yapılan zamların yüzde miktarı ile sebeplerine dair sualine cevabı
9 26 210:213
4 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Sınan Tekelioğlu'nun, doların karaborsaya İntikalinin önlenmesi ve döviz kaçakçılarının ölüm cezasına çarptırılması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
10 31 12
5 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Hatay Mebusu Şekip İnal'ın, 1956 yılı başından itibaren beyanname esasından Gelir Vergisine tâbi tutulan esnafın durumu ile bâzı mükelleflere muafiyet tesisi ve geçim hadlerinin yeniden ele alınması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
10 36 192:193
6 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, İstanbul'da vergi kaçakçılığı şeklinde emlâk komüsyonculuğu yapan kimselerin mevcut bulunduğuna dair iddiaların doğru olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı
10 36 194
10 50 1353
7 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
10 39 301:320
10 41 441
8 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet memur ve hizmetlilerine tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 42 528 533:534 536 538:539 541
9 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla, emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara tahsisat verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 42 549
10 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Diyanet İşleri Reisliği 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 43 616:617
11 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 44 788
10 47 1170
12 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 47 1068 1075:1076
13 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299. maddelerinin tatbiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 47 1084
14 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 47 1174
15 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Ordu mensupları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesi ile 4367 sayılı Kanunun 3. maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 49 1294
10 51 1375 1377
16 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'ın, Devlet Orman işletmelerinin kesim ve istif işlerinde çalışan işçilerden alınan vergilerin kanuna uygun olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı
11 57 174
17 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İstanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek bina hakkındaki sualine şifahi cevabı
11 57 170
18 Takrirler (önergeler) NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine dair 6571 sayılı Kanunun 3. maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının kurulacak Muvakkat Encümende müzakere edilmesine dair (4/200)
11 59 211:212
19 Takrirler (önergeler) NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Ankara İnhisarlar Bira ve Şarap fabrikalarıyla bunlara bağlı imalâthane ve imalâthanelerin Atatürk Orman Çiftliğine devri hakkında kanun teklifini müzakere etmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/202)
11 60 232
20 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, yeni açılan kolej, ortaokul ve liselerin durumuna dair sualine şifahi cevabı
11 61 267
21 Takrirler (önergeler) NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Gider vergileri konunu lâyihasını müzakere etmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/203)
11 69 485:486
22 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Gider vergileri lâyihasını görüşmek üzere muvakkat encümen teşkili hakkında
11 69 486
23 Takrirler (önergeler) NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : 150 milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkındaki kanun lâyihasının Muvakkat Encümende müzakere edilmesine dair (4/221)
12 82 519
24 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : 50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 83 572
25 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Gider Vergisi Kanunu münasebetiyle
13 88 231
13 89 257 277
26 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (MALİYE VEKİLİ) : Temsil Ödeneği Kanununun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 90 322