E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE ADLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski Mebusu merhum İsmail Hakkı Çevik'in III Numaralı Muvakkat Arzuhal Encümenin 15.3.1950 tarihli haftalılık karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle
13 91 395
2 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE ADLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İstimlâk Kanunu münasebetiyle
13 103 968