E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanılmasına lüzum kalmayan gayrimenkullerin tasfiyesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 6 108:112 118:120
2 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
1 11 248:249
3 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin, mesken ve iş yerleri kiraları ve Devlet dairelerinin ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin bir yerde toplanması hakkındaki şifahi sualine cevabı
2 4 66
4 Takrirler (önergeler) HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alınan Buhran Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri hakkında kanun lâyihası ve Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ile Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar ve hususi idarelerden alınacak memurlar hakkındaki kanun lâyihasının muvakkat bir encümende görüşülmesine dair (4/92)
4 31 150:151
5 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Arazi Vergisi, Bina ve Arazi vergileri dolayısiyle Maliye Teşkilât Kanununun tadil lâyihalarını tetkik ve müzakere için muvakkat bir encümen teşkiline dair
4 31 150:151
6 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
5 42 196:230
5 44 338:349
7 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1955 yılı Varidat Bütçesi münasebetiyle
5 51 961:964
8 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Diyanet İşleri Reisliği 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 52 980
9 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum müdürlükleri 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 991
10 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Millî saraylardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebetiyle
6 53 24
11 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 66 427:431 435:436
12 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulması, hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 70 32:35
13 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
7 77 368
14 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 60 milyon liralık iç istikraz Akdi hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 78 411
15 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 78 397:398 402 405:406 409
16 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, nüfusu (50 000) den fazla olan şehirlerimizde memurlara öğle yemeği verilmesi ve Devlet dairelerinde hekim istihdamı hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
8 4 88:89
17 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın, bedelsiz mal ithali Kararnamesinin neşrindeki gecikme ve İptal sebeplerine dair sualine cevabı
8 7 160:165
18 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
9 22 34:36
19 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Denizcilik Bankasının Umumi Murakabe Heyetinin iktisadi ve teknik murakabesine tâbi tutulması hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair sualine şifahi cevabı
15 16 156
20 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89. maddelerinin tadili hakkındaki kanun teklif ve lâyihası münasebetiyle
15 20 266:267
21 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 1956 yılı Şeker İstihlâk Resmiyle, Devlet bütçesinin umumi varidat tahsilâtına, 1955 ve 1956 yılları şeker satışları miktarına ve ihracedilen şeker ile, son defa fiyatlara yapılan zamma dair sualine şifahi cevabı
17 39 221
22 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
17 41 291:323
17 44 531:559
23 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 841:844
24 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine his sesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
17 48 1150:1152 1159:1160 1165:1166
25 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Demiryolları ve limanlar inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
20 81 232:233
26 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle
20 89 616 622:625