E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu Turgut Göle'nin, istifa eden bir hakim hakkında kaziyeî muhkeme haline gelmiş bir kararın infaz edilmemesi sebebine dair sualine cevabı
8 16 355:356 360
2 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, Yerköy Belediye seçimi hakkındaki sualine cevabı
8 16 343:345
3 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, kimsesiz çocuklar ve dilenciler hakkındaki sualine cevabı
8 16 362:363
4 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, mahkeme başkâtip ve muavinleri ile zabıt kâtiplerine fazla mesaî ve yıpranmalarına karşılık olmak üzere ücret veya tazminat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine cevabı
8 17 390
5 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu Pertev Arat'ın, Ankara'da münteşir Son Havadis gazetesinin 21 Kasım 1955 günlü nüshasındaki «İlkokulda da siyaset» başlıklı yazıya dair sualine cevabı
8 17 387:388
6 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son belediye seçimlerinde istifa etmeden adaylıklarını koyan ve seçilen memur ve müstahdemlerin unvanları ile hangi parti adayı olduklarına ve belediye âzalığına seçilen İller Bankası Umum Müdürünün durumuna dair sualine cevabı
8 19 438:440
7 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, dolârın karaborsaya intikalinin önlenmesi ve döviz kaçakçılarının ölüm cezasına çarptırılması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
10 31 12
8 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 43 644:651 655
9 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in zirai ve fidanlıklı ceza evleri kurulması hususundaki çalışmaların ne safhada olduğuna dair sualine şifahi cevabı
10 50 1361
10 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Türk Ceza Kanununun 370 ve 383. maddelerinin tadiline dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
11 52 20:21
11 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, hâkimler hakkında bir maaş kanunu çıkarılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
11 57 179
12 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir değişiklik yapılması için her hangi bir çalışmaya ve hazırlığa başlanıp başlanmadığına dair sualine şifahi cevabı
11 57 175:177
13 Takrirler (önergeler) HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihasının teşkil edilecek Muvakkat Encümende müzakere edilmesine dair (4/211)
11 70 525:526
14 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
12 71 15:16
15 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
12 73 95:100
16 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk ticaret kanunu lâyihası ile Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulama şekli hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
12 77 338:353
17 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve iki arkadaşının, üç Temyiz hâkimi ile üç yüksek dereceli hâkimin emekliye sevkı dolayısiyle tahkikat icrasına dair takriri münasebetiyle
13 85 55
18 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler Kanununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 73. maddelerinin tadiline ve 58. maddesine de 3. fıkra eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
13 89 282
19 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Kâmil Kırkoğlu'nun, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatına dair vilâyetlere tamim yapılıp yapılmadığı hakkındaki sualine şifahi cevabı
14 3 54
14 9 157:158
20 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 6732, 6733 sayılı kanunlar hakkında Cumhuriyet müddeiumumilerine bir tamim yapılıp yapılmadığına dair sualine şifahi cevabı
14 5 89:90 92:94
21 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlunun, Millî Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata dair sualine şifahî cevabı
14 8 146
22 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emekliye sevk edilmeleri sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 13 86:87
23 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Göle'nin Lâvustan köyünde Abdurrahman isminde bir genci Öldürenler hakkında ne muamele yapıldığına dair sualine şifahi cevabı
15 16 155:156
16 23 9 11:12
24 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak tadilâtı hazırlamak üzere kurulan komisyonun mesaisine dair sualine şifahi cevabı
15 21 281:282
25 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : 6085 sayılı Karayolları trafik Kanununun 72 ve 74. maddeleri muvacehesinde trafik suçlarından dolayı mahkemelerce verilen mahkûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2. maddesinin «A» bendine tevfikan adlî sicile geçirilip geçirilmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
16 31 232
26 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
17 37 142:143
17 38 181:184
27 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadilleri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple geri alındığına dair sualine şifahi cevabı
17 39 213:214
28 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 716:725
29 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutkunun, zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin ve sair adliye memurlarının terfihleri hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
18 54 81:82
30 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, hâkim ve müddeiumumi kadrolarına dair sualine şifahi cevabı
19 67 127
31 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 1 Haziran 1950 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet müddeiumumilerinin talebiyle toplattırılan gazete ve mecmualara dair sualine şifahi cevabı
19 67 119:120
32 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye sevk edilmeleri sebebine dair sualine şifahi cevabı
19 67 133:134 138:140 142
33 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye sevklerine dair sualine şifahi cevabı
19 67 120:121
34 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Fevzi Boyar'ın mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
20 79 103:106 114
35 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
20 85 498 501 503 505 507
36 Takrirler (önergeler) HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/311)
20 90 657
37 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ) : 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109. maddelerinin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
20 91 696