E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, İstanbul ve Ankara ile diğer büyük şehirlerde izinsiz yapılan binalar hakkındaki sualine şifahi cevabı
14 3 52:53
2 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, Zonguldak'ta vukubulduğu söylenen çimento suiistimaline dair sualine şifahi cevabı
14 5 86:87
3 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatı ile alâkalı olarak vilâyetlere bir talimat verilip verilmediğine dair sualine şifahi cevabı
14 6 118:119
14 9 161:163
4 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in Kars ve kazalarındaki tetkik gezileri esnasında karşılaştıkları engellerin önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
14 6 112:113 115:116
5 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve Milli Korunma içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
14 8 149:150
6 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, vatandaşların muhalif parti mebuslarıyla temasını meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine dair sualine şifahi cevabı
14 8 147:150
7 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, Siird Belediye seçimlerinin ne için feshedildiğine ve belediye reisinin işten el çektirilmesinde hangi kanunsuz hareketinin âmil olduğuna dair sualine şifahi cevabı
14 9 165:166
8 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kara Mebusu Ali Yeniaras'ın, Ankara'da imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yerlerine dair sualine şifahi cevabî
15 13 89:90
9 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Toplantılar ve Gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatı dolayısiyle vâki şikâyetler üzerine ne gibi muamele yapıldığına dair sualine şifahi cevabı
15 13 79:81 83
10 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Rum Ortodoks Patriğinin Türk Ortodoks Ruhani Reisinin yeğenini Rum mezarlığına gömdürmemek isteyişinin doğru olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı
15 13 85
11 Söz Alanlar HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (NİĞDE) (ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin in, üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle ilgili olarak üniversite mensupları hakkında yapılan takibata dair sualine şifahi cevabı
15 18 181:183