E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Elâzığ Mebusu Şevki Yazman'ın, sahile uzak bölgelerden ihracedilen madenlere prim verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine şifahî cevabı
8 17 386
2 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'ın, 1955 yılı İlkbaharında Ege'de soğuktan zarar gören bağcılara kredi açılıp açılmıyacağına ve zirai sigorta tesisi hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
10 32 38:40
3 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'ın, tütünde kilo başına verilen primin hangi esas ve prensiplere göre hesaplandığına dair sualine şifahi cevabı
10 32 34:35 37
4 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
10 41 487
5 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 46 937 964:965
6 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun memleketimizin senelik yemlik sarfiyatının arpa ve yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan satınalınan yemlik arpa ve yulafın miktarına dair sualine şifahi cevabı
10 50 1349:1350
7 Söz Alanlar FAHRETTİN ULAŞ (İSTANBUL) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Maden Kanununun 157. maddesi gereğince hazırlanarak İktisat ve Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenmesi icabeden kadroya dair sualine şifahi cevabı
10 50 1350:1352