E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Urfa Mebusu Feridun Engin'in, siyasi hâdiselerin takibettiği seyir ve Türk Hariciyesi ile müttefik hükümetlerin görüşleri hakkında izahat verilmesine dair takriri münasebetiyle
14 4 66:67
2 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in, Türkiye Pakistan ve Irak Başvekilleri ile İran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptıkları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair sualine şifahi cevabı
15 21 281
15 22 325:335
3 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İzmir Mebusu Cihad Baban'ın, Kıbrısın mukadderatı etrafında cereyan eden görüşmeler hakkındaki sualine şifahi cevabı
15 21 281
15 22 325:335
4 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları hakkında ne gibi tedbîrler alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 21 281
15 22 325:335
5 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğlu'nun, son dış politika hâdiseleri dolayısiyle Meclise izahat verilmemesi sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 21 281
15 22 325:335
6 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Amerika'dan geniş ölçüde ekonomik kredi sağlanılacağı hakkındaki söylentiye dair sualine şifahi cevabı
17 39 217:218
7 Söz Alanlar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (NAFIA VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hariciye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 799:807