E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 17 466
2 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Hatay Mebusu Sekip İnal'ın, ilkokulların dördüncü sınıflarında okutulması kararlaştırılan ve Hatay vilâyetini Türk sınırları dışında bırakan haritayı ihtiva eden bir kitabın mevcudolup olmadığına dair şifahi sualine cevabı
2 7 129:131
3 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Eskişehir Lisesi Fransızca Öğretmeni İsmail Başaran hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz edilen 6524 sayılı Kararı münasebetiyle
2 9 152 154
4 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Diyarbakır vilâyetinin, merkez kaza ve köylerindeki inşaat işlerine ve diğer imar ve İnşa işlerinin kalkınma politikası ile mütenasip bir şekilde yürütülmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi sualine cevabı
3 18 134
5 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Fransızca Öğretmeni İsmail Başaran hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
4 23 1920
6 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Muğla Mebusu Turhan Akarca'nın, müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edilen tarihî eserlerimiz hakkındaki sualine şifahi cevabı
4 25 42
4 27 75:79
7 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde derişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
4 25 50:54 58 60:61
8 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 1950-1954 yıllarında Diyarbakır'ın, kaç köyünde yeniden okul yapıldığına, yıkılmış ve yıkılmak üzere bulunan köy okul binaları için ne gibi tedbirler alındığına ve 5210 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılması veya tadili hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
4 33 198:199
9 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Halit Ağanoğlu'nun, köy enstitülerinden 1942 1952 yılları arasında mezun olanların sayısına, ilk mezunların maaş bakımından mağduriyetlerinin bertaraf edilmesi için ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi, cevabı
4 33 201:202
10 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
4 34 257
11 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 47 609:616
5 48 633 640:642 644
12 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31. maddesinin birinci bendi ile 57. maddesinin II, III, IV ve V. bentlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri münasebetiyle
7 71 61
13 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Davutpaşa kasrının tâmiri hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
7 73 124
14 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 77 348
15 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Ege Üniversitesi Adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 78 433
16 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 78 423:424
17 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, tarihî kıymeti haiz mebani ve eserlerin hüsnü muhafazası hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
8 6 150:151 153
18 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (MAARİF VEKİLİ) : Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Ankara'da açılması kararlaştırılmış olan Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun bugüne kadar tedrisata başlıyamaması ve Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu talebelerinin derslere girmemeleri sebeplerine dair sualine cevabı
8 10 197 199