E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İstanbul Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4/68)
1 3 21
2 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 21. Hükümetin (III. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 3 21:34
1 4 49:82
3 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 21. Hükümetin (III. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 4 83:86
4 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulmasına dair Kanun münasebetiyle
1 15 344:345 350:353
5 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 15 311:312 314:322 333:334
6 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 17 433:436 449 451:458 464
7 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in, 7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçimlerine dair şifahi sualine cevabı
2 4 76:90
8 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
5 44 327 343:344 349:355 377:381
9 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde imzalanan karşılıklı İş Birliği Andlaşmasının tasdikine dair Kanun münasebetiyle
5 50 812:814 817:818
10 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alınan Buhran Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar ve hususi idarelerden naklen alınacak memurlar ve Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
5 51 924:930
11 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası münasebetiyle
5 51 921:923
12 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İşletmeler Vekâleti ile Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 947 949 951
13 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1955 malî yılı bütçesinin kabulü münasebetiyle
5 52 1009:1010
14 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî saraylardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebetiyle
6 53 33:37
15 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve 3 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Teşrinisani 1955 gününe kadar ara verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle
7 79 610:616 618:619 621:630
16 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerinde Örfi İdarenin ilânına dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
7 80 688:690 693:694
17 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 22. Hükümetin (IV. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
8 14 251:255
8 15 263:286 286:331
18 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 22. Hükümetin (IV. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
8 15 328:331
19 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 6/7 Eylül hâdiseleri dolayısiyle Başvekil ve eski Dahiliye Vekili haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
9 23 63:69 76:86
20 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün, yaptığı basın toplantısındaki konuşmalarına dair sualine şifahi cevabı
10 35 135:141 143:150 154 156:161
21 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
10 40 393:394 398 400 424:425
10 41 438:441 449:461 472
10 48 1257:1262
22 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Haricîye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 44 729 737
23 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Milletlerarası İktisadi İş Birliği teşkilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 44 768 773:778 781:782
24 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 45 809 833:838 869 871
25 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 46 951:957
26 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 47 1079:1080
27 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1956 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
10 48 1266
28 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
11 64 341 344:350
11 68 478:479
12 73 90
29 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Konun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
12 73 142:151 156 166:168 170 172:174 193:196 209 212 215:218
30 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çelik siloların inşaat ve montaj işleri dolayısiyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yırcalı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
12 76 328 334
31 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İzmir Mebusu Pertev Arat'ın, eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat Küçümeni mazbatası münasebetiyle
12 78 372:373
32 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 82 535 550:555
33 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki takriri münasebetiyle
13 88 208 212:214
34 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Orman Kanunu münasebetiyle
13 98 638:624
35 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 18 188:195 200:203 206 209:210 212:214
36 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakültenin açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 18 188:195 200:203 206 209:210 212:214
37 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine alma kanununa müsteniden yapılan bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle ilgili olarak Üniversite mensupları hakkında yapılan takibata dair sualine şifahi cevabı
15 18 188:195 200:203 206 209:210 212:214
38 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in, Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile İran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptıkları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair sualine şifahi cevabı
15 22 338
39 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İzmir Mebusu Cihad Baban'ın, Kıbrıs'ın mukadderatı etrafında cereyan eden görüşmeler hakkındaki sualine şifahi cevabı
15 22 351:355
40 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 22 338 341:344
41 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğlu'nun, son dış politika hâdiseleri dolayısiyle Meclise izahat verilmemesi sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 22 346:347
42 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
17 38 185
43 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
17 41 325:326 329 355:356
17 42 361 368 413
17 43 493
17 44 542
17 49 1233:1242
44 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Riyaseticumhur 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 44 609:612
45 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Adliye Vekaleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 709:714
46 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 680
47 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Dahiliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 767:768
48 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Hariciye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 817:821
49 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî Müdafaa Vekâleti 1957 bütçesi münasebetiyle
17 46 740 746:747 749:752
50 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversite ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 861:865
51 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri, Karayolları Umum müdürlükleri 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 909:913 916:918
52 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İşletmeler Vekâleti ve Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1123
53 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 999:1002 1006
54 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
17 49 1241:1242
55 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın, Zonguldak kömür istihsaline ve çimento fabrikalarının inşa seyirlerinin hangi esasa göre yürütüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
19 66 92
56 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, hakim ve müddeiumumi kadrolarına dair sualine şifahi cevabı
19 67 129:132
57 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye sevklerine dair sualine şifahi cevabı
19 67 124:126
58 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye sevk edilmeleri sebebine dair sualine şifahi cevabı
19 67 137:138 143:144
59 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair sualine şifahi cevabı
19 67 117:118
60 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun Başvekile mâruzâtta bulunan bir vatandaşın karakola götürüldüğü hakkında Demokrat İzmir gazetesinde İntişar eden haberin doğru olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı
19 68 156:158
61 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal beyanında bulunmaları hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenleri mazbataları münasebetiyle
19 72 298:299 302:303 306:310
62 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 83 334:340