E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair Kanun münasebetiyle
14 10 201
2 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat encümen teşkili hakkında (4/256)
15 16 143
3 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, yemeklik ve tohumluk hububatın temini, fiyatlarının tanzim ve tesbiti ile ekiliş ve istihsaline dair sualine şifahi cevabı
15 16 145 147:148
4 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 yılında kamyon tevziatının vilâyetlerce hangi esaslar dâhilinde ve hangi vasıfları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıldığı hakkındaki tahrirî sual takririnin bugüne kadar cevaplandırılmaması sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 16 155
5 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Milli Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata dair suâline şifahi cevabı
15 16 147:148
6 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda ne gibi çareler düşünüldüğüne dair sualine şifahî cevabı
15 16 149:150
7 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
15 16 152:154
8 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun vatandaşların muhalif parti mebuslarıyla temasını meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine dair sualine şifahi cevabı
15 16 150:151
9 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, ilâç sıkıntısının giderilmesi hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 20 252
10 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 6731 sayılı Kanunla tadil edilen Millî Korunma Kanununun tatbikatı neticelerine ve fiyat yükselişlerinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sualine şifahî cevabı
16 28 148:154
11 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 21 Nisan 1956 tarihli Türk Alman Muhtelit Komisyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 16 Şubat 1952 tarihli Türk-Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ilgili Protokollerin ve ilişiklerinin tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 29 189 192
12 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Denizli Mebusu Baha Akşit'in, el sanatlarının tekâmülü, küçük esnaf ile küçük sanat erbabı ve dokumacıların kalkındırılması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine şifahi cevabı
17 34 48:49
13 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 47 949:952
14 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Su ürünleri kanunu lâyihasının muvakkat bir encümende görüşülmesine dair (4/286)
18 62 240
15 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair sualine şifahi cevabı
19 67 113:114 116:117
16 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin miktarına, hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair sualine şifahi cevabı
19 74 355
17 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Milli Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine de bent ve fıkralar ilâvesi hakkında kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat encümen teşkiline dair (4/299)
19 75 404
18 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihası münasebetiyle
20 77 40
19 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek Kanun münasebetiyle
20 91 732:733