E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Manisa Mebusu Muammer Alakant'ın, Örfi İdare Kumandanlığı tarafından kapatılan gazetelere dair sualine cevabı
8 17 378:379
2 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, okul ve ordu hijiyen ve tüberküloz durumu ile memleketimizdeki tüberküloz ve hijiyen durumuna dair sualine cevabı
9 26 215:216
3 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes'in 15.10.1955 tarihinde Demokrat Parti Büyük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkında vâkı beyanatına dair sualine cevabı
9 26 201:204
4 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesinin değiştirilip değiştirilmiyeceğine ve Genelkurmay Eski İkinci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliliğe sevk edilmesi ve yeniden hizmete alınması sebebine dair sualine cevabı
9 26 208
5 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın, İstanbul, İzmir ve Ankara'da cereyan eden 6/7 Eylûl hâdiseleri neticesinde yakalananlarla serbest bırakılanların miktarına, suçların kanuni vasıfları ile Örfi İdare mahkemelerine intikal eden dosya sayısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâkimin meşgul olduğuna dair sualine cevabı
9 26 206
6 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 43 669:672
7 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1956 yılı bütçesinin kabulü münasebetiyle Şanlı Türk Ordusuna Büyük Millet Meclisinin selâm ve sevgilerinin bildirilmesine dair takrirler münasebetiyle
10 43 680:681
8 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat Kanunu münasebetiyle
11 55 117:119
9 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, seferi sağlık malzemesi hakkındaki sualine şifahi cevabı
11 61 267:269
10 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İstanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek bina hakkındaki sualine şifahi cevabı
11 61 254:255
11 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İstanbul'daki eski Harbiye Mektebi bina ve müştemilâtının satılacağı veya belediyeye devredileceği hakkındaki şayiaların doğru olup olmadığına ve yıktırılan Sipahi ocağı binalarının yerine modern bir ordu evi yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
11 61 253:254
12 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrasına ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 85 58:59
13 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kumandam arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tâbi bulunan müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair Anlaşma ve ekinin tasdikine dair Kanun münasebetiyle
15 12 43:44
14 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 756:760 764
15 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : İstimlâk Kanununun 27. maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin muvakkat bir encümende görüşülmesine dair takriri münasebetiyle
20 84 414
16 Söz Alanlar ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (DEVLET VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27. maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
20 85 448:449