E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GENEL BAŞKANI) : 7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçimlerine dair şifahi sual münasebetiyle
2 4 72:77 79 86:87 90:91
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GENEL BAŞKANI) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve 3 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Teşrinisani 1955 gününe kadar ara verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle
7 79 616:624 627 629:630
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerinde Örfi İdarenin ilânına dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle, CHP Grubu adına
7 80 668:669 692:693
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle, CHP Grubu adına
8 15 264:273 303 323:326
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle, CHP Grubu adına
10 42 511:513
10 48 1251:1257 1259 1262
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 45 843:844
7 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 47 1083
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Çalışma Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 47 1122 1131:1134
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İstanbul'da ilân edilmiş olan Örfi İdare müddetinin uzatılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
10 47 1189:1190
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle, CHP Grubu adına
12 73 100:102
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hattındaki Kanun münasebetiyle, CHP Grubu adına
12 82 525:526
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki takriri münasebetiyle
13 88 202:203 218:220
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 yılı bütçesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
17 44 573:576
14 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Adliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
17 45 699:701
15 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Usul hakkında
17 45 714
16 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Dahiliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
17 46 765:766
17 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle, CHP Grubu adına
17 47 859:861
18 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Fevzi Boyar'ın mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle, CHP Grubu adına
20 78 83:84
20 79 106:111
19 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 79 123:125
20 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmamasına dair takriri münasebetiyle
20 84 415:416
21 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşının teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
20 85 458:461 513:514
22 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109. maddelerinin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
20 91 696:700 702:703