E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Rusya'da aç kalan İslâm çocuklarının bir kısmının Türkiye'ye getirtilmelerine dair
18 19 481:482
2 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Sinob'da tersane namiyle mevcut arazinin belediyeye terkine dair Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
23 114 308
3 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Sıhhiye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi hakkında
24 123 83 85:89
24 124 97:103 105:107 111:113
4 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Kurtarılan yerlere fevkalâde heyetler izamı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle (Menhubat komisyonlarının sureti teşekkülü hakkındaki Kanun)
24 125 129:130 133
5 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Sadrazam Tevfik imzasiyle gelen ve müzakeresi neticesinde Osmanlı İmparatorluğunun inkıraz bulup Türkiye Büyük Milet Meclisi Hükümetinin teşekkül ettiğine karar verilen telgraf dolayısiyle
24 129 278 295 296
6 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ) : Edirne Mebusu İsmet Paşanın Lozan Konferansı Heyeti Murahhasa Reisliğine, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle Trabzon Mebusu Hasan Beyin âzalıklara, Adana Mebusu Zekâi, Saruhan Mebusu Mahmud Celâl, Diyarbekir Mebusu Zülfü, Burdur Mebusu Veli Beylerin Heyeti Müşavereye Vekiller Heyetince intihabolunduklarına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında
24 132 338