E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâletine intihabı esnasında verilen reyleri az gördüğünden mezkûr vazifeden affedilmesine dair sözleri
1 12 217
2 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyetinin programı hakkında sözleri
1 13 241:244
3 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : İcra Vekillerine ve makamatı resmiyeye gönderilecek bilûmum muharreratının sansürden istisnasına dair takrir münasebetiyle sözleri
2 27 167
4 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Bazı memurini mülkiye ve adliyenin kanunsuz azledilmeleri sebebine dair istizah takriri münasebetiyle sözleri
2 28 191:192
5 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Darülmualliminin başka bir tarafa nakledilmesinin esbabı hakkındaki sual takriri münasebetiyle sözleri
2 32 307:310
6 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Müdafaai Miliye teşkilâtının takviyesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei hafiyede müzakeresine dair takrirler münasebetiyle sözleri
2 33 298:299
7 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Muallimlerin maaşlarının verilmemesi esbabına dair sual takriri münasebetiyle sözleri
2 36 342:346
8 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Çorum İdadi Müdüriyetine tâyin edilen Hasan Beyle, Maarif Müsteşarlığına tâyin edilen Kâzım Nami Beye dair sual takriri münasebetiyle sözleri
3 41 12:15
9 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin istifanamesi münasebetiyle sözleri
3 42 69:70
10 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Memur iken mebus intihap edilen zevatın tahsisatlarına dair takrir münasebetiyle sözleri
3 43 81:82
11 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Umuru maarifin esbabı terakkisi hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
4 78 540:541
12 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Darülmualliminlerin lağvına ve sultanilerin idadiye kalbine dair teklifi kanuni ve Lâyiha ve Maarif Encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri
5 86 107:111 112
13 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara muallimlerinin grev ilân etmelerinden dolayı Maarif Vekâletinden vâkı olan istizaha mütallik sözleri
6 108 202:206 208:210 213:214 216:218 220:221