E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, Erzurum Kadısının sebebi azline dair Heyeti Vekileden sual takriri ve Adliye Vekili Refik Şevket Beyin şifahi cevabı
11 44 65
11 47 164:168
2 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, ceraimi siyasiye ve askeriyeden dolayı mahkûm olanlar hakkında suali ve Adliye Vekili Refik Şevket Beyin şifahi cevabı.
14 116 318
3 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Erzurum kadısının ne sebeple azledildiğine dair sual takriri münasebetiyle
11 47 164:166
4 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmit Mebusu Sırrı Beyin, kalebentlerin kürek cezası gördüklerine dair sual takririne cevabı
11 47 162:165
5 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Beylerbeyi İhtiyat Zâbit Mektebinden neşet edenler hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
11 48 192 196:198
6 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyetinin sureti intihabına dair mütalâası
11 48 196 197
7 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimi Münferit Kanununun Bazı mevaddını muaddil Kanun münasebetiyle
11 49 225:226 235:236
11 50 258:260
8 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Darülharbde hüsnühizmet ve yararlık ibraz eden mahkûminin müddeti mahkûmelerinin affına dair kanun lâyihası münasebetiyle
11 50 271
9 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit İstihlâk Resminin artırılmasına dair kanun lâyihaları münasebetiyle
11 58 386 387
10 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Memleketin muhtelif mıntakalarında Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine dair teklif münasebetiyle
12 61 9 10
11 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu Doktor Mustafa Beyin mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset Kararı münasebetiyle
12 63 26:27
12 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Aksaray'ın İskil köyünden Hacı Receb ve arkadaşları hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
12 64 54
13 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ermeni Papazı Ohanes hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
12 66 80
14 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Kadın raksettirenlerin teşdidi cezası hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 69 124
15 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Kumarın men'i hakkındaki Kanun teklifi münasebetiyle
12 69 123
16 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Men'i Müskirat Kanununun ikinci maddesinin tadiline dair lâyiha münasebetiyle
12 70 139
17 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Tahrirî tereke hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 70 142:143
18 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Sulh Hâkimleri Kanunu muvakkatinin 3 ve 4. maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
12 71 150:151
19 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Usulü Muhakematı Şer'iye Kararnamesinin 8. maddesine müzeyyel Kanun hakkında
12 71 152:153
20 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Maden amelesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 73 173:176
21 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Sükna kanunu lâyihası hakkında
12 74 190
22 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik Heyetinin vusulüne kadar Divanı Harb ve İstiklâl Mahkemesince hiçbir muameleye tevessül edilmemesine dair takrir münasebetiyle
13 93 155:156
23 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Palu'lu Faris Ağanın affına dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
13 95 163
24 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh hâkimler Kanununa bir zeyil ilâvesine dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
13 97 190
25 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Şeyh Eşref meselesinde alâkadar olanların affına dair Kanun münasebetiyle
13 97 198
26 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Safranbolu isyanından fer'an zimethal olanların affı hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
14 103 22:23
27 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâdisatı isyaniyede fer'an zimethal olanların affolunabilmesi için keyfiyetin tahkik ve Meclise bildirilmesine istiklâl mahkemelerinin mezun olduklarına dair teklif münasebetiyle
14 106 104:105
28 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Üç sene kalebentliğe mahkûm Bafra'lı Talât Efendinin Kastamonu'dan Sinob Hapsanesine nakli hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
14 109 177:179
29 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Malta'dan avdet etmiş olan Karahisar Mebusu Ali Beyle Gazianteb Mebusu Ali Cenani beylerin Meclise takdimleri münasebetiyle
14 110 206
30 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Beyiye ve gişe memurluklarının mâlûl gazilere tahsisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
14 112 250
31 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, ceraimi siyasiye ve Adliyeden mahkûm olanlar hakkındaki sualine cevabı
14 116 318
32 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mustafaoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
15 123 50
33 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmının affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 124 74:76
15 125 91:95 97 101:103
15 129 125:127 130 132:133 135:136
34 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm mülâzımıevvel Kemal Efendi ile rüfekası hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
15 126 114
35 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Sıdkı Beyin Adliye Teşkilâtı hakkındaki sualine cevabı
15 132 209:214
36 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Sülüsani müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkûminin aflarına ve işgal olunan mahaller ahalisinden maznun ve müttehem olan cünha ve cinayet erbabı haklarındaki hukuku umumiye dâvasının teciline dair Kanun hakkında
15 140 317:319 321:324
37 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti tarafından getirilmiş olan eşyayı askeriyeden alınan Gümrük Resmi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
16 144 47
38 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Memurinin usulü muhakemesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
16 145 64
39 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Ankara'da bir Hukuk Mektebi açılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
16 147 87
40 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Divanı Harbce gıyaben idama mahkûm edilmiş olan mülâzimisani Faik Efendi hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
16 147 89
41 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli kömür havzası hakkında suali Adliye Vekili Refik Şevket Beyin tahrirî cevabı
16 148 106
17 161 4
21 65 167
42 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Kalebentlik cezalarının nefye tahviline dair kanun teklifi münasebetiyle
16 148 104:105
43 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Muamelâtı ithamiyenin ilgası hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyihası hakkında
16 151 162:163
44 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Men'i Müskirat Kanununun Bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
16 152 184:185
45 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Bolu Hapsanesinde mahpus Bakkal Hasan bini Mustafa'nın bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
17 161 6:7
46 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Mebusların dâvavekâleti yapmıyacaklarına dair takrir münasebetiyle
17 161 39:40
47 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, Zilyedlik beyyinesinin ikamesine lüzum olmadığına dair kanun teklifi münasebetiyle
17 161 17:18
48 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : 23 Nisandan evvel mahkûm olan eşhasın aflarına dair kanun teklifi münasebetiyle
17 161 10 11
49 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
17 162 54
26 170 229:230
50 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Bafralı Talât Efendinin affı hakkındaki kanun teklifine dair
17 164 112:113
51 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Mebusların mütaahhitlik yapmamaları hakkındaki takrir münasebetiyle
17 164 114:115
52 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu münasebetiyle
18 10 274
18 11 303
53 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsir edilmesine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle
18 11 290
54 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyle arkadaşlarının, 18 madde üzerinden Adliye Vekâletine vâkı istizah takririne cevabı
18 13 341:349 355 358 365:368
18 15 380:382 384
55 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Divanı Temyizi Askerî teşkili hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 23 95:99 101:103
56 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına dair Kanun münasebetiyle
19 27 161:162
19 29 242:243 245
57 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Arapsun'un Rum mahallesinden Dimitri kızı Temya hakkındaki hükmün ref'ine dair Kanun münasebetiyle
19 33 365 368
58 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hakkında Dahiliye Vekâletinden olan on bir maddelik istizah takriri münasebetiyle
20 51 327:328
59 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : İstiklâl mahkemeleri dosyaları hakkında
20 56 452
60 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Meccanen kereste kat'ına müsaade olunmasına dair Kanun münasebetiyle
20 56 466
61 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : Muinsiz efrad aileleri maaşatı hakkındaki kanun lâyihası hakkında
20 56 457
62 Söz Alanlar REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE) (SARUHAN (MANİSA)) (ADLİYE VEKİLİ) : 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun lüzumu tefsirine dair Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
21 61 32