E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Mezuniyet almış olan Dahiliye Vekili Fethi Beyin yerine bir Vekil Vekili intihabına dair tezkere münasebetiyle
21 70 339
2 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine intihabından dolayı beyanatı
21 72 359
3 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Celâleddin Arif Beyin iltihakına kadar Adliye Vekâletine bir Vekâlet Vekili intihabolunmasına dair sözleri
21 74 380:381
4 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Trabzon'a gidecek Tetkik Heyetine üç mebusun intihabolunmalarına ve mezun sayılmalarına dair beyanatı
21 77 429
5 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Hariciye Vekâletine bir vekil intihabı münasebetiyle sözleri
22 85 172
6 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi tesis edilmesine dair tezkere münasebetiyle
22 91 363:364
7 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Afyon Karahisar'ın istirdadedildiğine ve zaferin devam ettiğine dair haberler üzerine Rus ve Azarbaycan sefirlerinin tebriklerine mütaallik sözleri
22 92 368
8 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâleti Bütçesi Görüşmeleri Sırasında, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Yayınlanan Bir Yazı hakkında açılan Tartışma Sırasında Yaptıkları Konuşma
22 92 388
9 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Muzafferiyeti ahireden dolayı İran ve Afganistan sefirlerinin tebrikâtta bulunduklarına dair beyanatı
22 93 408:409
10 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Uşak'ın düşmandan İstirdad edildiğine dair beyanatı
22 95 466:467
11 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Afyon Karahisar ve Dumlupınar muharebelerinde fevkalâde yararlıkları görülen Bazı kumandanların takdirname ile taltiflerine ve sair terfi ve taltife lâyık olanların inha defterlerinin peyderpey gönderileceğine dair Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle
22 96 474:476 478:479 480:481
12 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin iadei afiyet ederek vazifeye başladığına dair beyanatı
22 100 621
13 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Memaliki müstahlasa için tedabir ittihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle
22 100 618:619
14 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Kendisiyle Yusuf Kemal Beyin Başkumandanlık Karargâhına gideceklerine dair
23 104 102
15 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Memaliki müstahlasayı ziyaret edecek olan Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın avdetine kadar Rauf Beyin kendisine vekâlet edeceğine dair tezkere münasebetiyle
23 120 424:425
16 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyle 114 arkadaşının, Meclisin Ankara'dan başka bir mahalle nakline dair takrirleri münasebetiyle
24 122 27
17 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Kurtarılan yerlere fevkalâde heyetler izamı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle (Menhubat komisyonlarının sureti teşekkülü hakkında Kanun)
24 125 121 123:125
18 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Hariciye Vekili İsmet Paşanın Meclise iltihakına kadar Dr. Rıza Nur Beyin kendisine vekâlet edeceğine dair beyanatı
24 127 208
19 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İzmit muharebelerinde hüsnühizmeti görülen Geyveli Fuad ve Rıza beylerin İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkındaki tezkere münasebetiyle
24 128 216 219:220
20 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Sadrazam Tevfik imzasiyle gelen ve müzakeresi neticesinde Osmanlı İmparatorluğunun inkıraz bulup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşekkül ettiğine karar verilen telgraf dolayısiyle
24 129 285:286
21 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Büyük Millet Meclisinin, hukuku hâkimiyet ve hükümraninin mümessili hakikisi olduğuna ve Hilâfetin Hanedanı Âli Osmana bulunduğuna dair karar münasebetiyle
24 130 315
22 Teklifler RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : 12 Rebiülevvel gecesiyle gününün Îdi Millî addi hakkında (2/587)
24 131 319
24 137 478
23 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Sulh Heyeti Murahhasası masarifatına dair Kanun münasebetiyle
24 131 321
24 132 327 331
24 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Edirne Mebusu İsmet Paşanın Lozan Konferansı Heyeti Murahhasa Reisliğine, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle Trabzon Mebusu Hasan Beyin âzalıklara, Adana Mebusu Zekâi, Saruhan Mebusu Mahmud Celâl, Diyarbekir Mebusu Zülfü, Burdur Mebusu Veli beylerin Heyeti müşavereye Vekiller Heyetince intihap olunduklarına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi
24 132 335 337
25 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Eskişehir Mebusu ve Şer'iye Vekili Abdullah Azmi Efendiye tam tahsilatla mezuniyet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
24 132 325 326
26 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, İstanbul'daki memurini mülkiye ve askeriyenin hal ve istikballeri hakkında İcra Vekilleri Riyasetinden sual takriri ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin şifahi cevabı
24 136 455:457
27 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İstanbul'daki memurini mülkiye ve askeriye eytam ve eramili hakkındaki sual ve Hükümetin beyannamesi münasebetiyle
24 136 456:459
28 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Lozan'da Başmurahhas İsmet Paşadan gelen telgrafa ait beyanatı
24 138 523
25 157 409:417
29 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Halife Vahdeddin Efendinin bir İngiliz harb gemisine binerek İstanbul'dan ayrılmış olduğuna dair beyanatı
24 140 562
30 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Vahideddin Efendinin İstanbul'dan bir İngiliz gemisine binerek gittiğine dair beyanatı
24 140 562:564
31 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Ruzname hakkında
25 141 11:12 17
26 170 246
26 173 314
27 181 4 5
27 190 260
32 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyle rüfekasının, Yunanlılar tarafından Trakya'da vukua getirilen fecayi hakkında suali ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin tahrirî cevabı
25 144 56:57
33 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Celsei hafiyede yapılan istizah neticesinin aleni celsede efkârı umumiyeyede tebliğine dair sözleri
25 144 44:46 48 49
34 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Memaliki müstahlasada muvakkat mahakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
25 149 173 175 177:179
35 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Memaliki müstahlasaya gönderilecek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha münasebetiyle
25 150 189:190 191:192 193:194
36 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Üç milyon lira avans itasına dair Kanun münasebetiyle
25 151 220:221
37 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Antalya Belediye Reisi Akif Bey hakkındaki İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
25 154 320 321 322:324
38 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Lozan Sulh Konferansında cereyan eden müzakerata dair beyanatı
25 157 409:417
26 167 141:154 160:164
27 184 71:73
39 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Memaliki meşgule ve müstahlasa memurininin ne suretle istihdam edileceğine dair bir karar verilmesi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
25 159 470:471
40 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
26 171 263:265
26 172 295
41 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuniye (Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyin teklifi) münasebetiyle
26 175 390:391
27 188 216:217
42 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Memaliki müstahlasadaki memurin hakkındaki Heyeti Vekile arasında zuhur eden ihtilâfın halline dair tezkereve mazbata münasebetiyle
27 181 26:27
43 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, İzmir İktisat Kongresi hakkındaki sualine cevabı
27 187 178:180
44 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm korucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata münasebetiyle
27 190 254:255
45 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
27 191 295:296
46 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : 1339 senesi birinci Avans Kanunu münasebetiyle
27 201 521:522
47 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel kanunun, kavanini harbiyeyi iptal edip etmiyeceğinin tavzihine dair
28 8 93:96
48 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Sivil etibbanın ordudan terhis edilmelerine dair takrir münasebetiyle
28 9 117
49 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin gaybubeti münasebetiyle
28 13 229:230 231:233
50 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : 20 Kânunusani 1337 Tarihli Madde-i Münferidenin İlgasına Dair (Tecdidi intihap hakkında) Kanun Münasebetiyle
28 15 290:291
51 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Topal Osman'ın hempalarından Meclis Muhafız Bölüğü Kumandanı Mustafa Kaptan'dan Mülâzimisanilik rütbesinin nez'iyle Hapsanei Umumiye nakli hakkındaki takrir münasebetiyle
28 16 309 310
52 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin hâdisei şahadeti hakkında
28 16 305
53 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İstanbul matbuatından sansürün ref'ine dair takrir münasebetiyle
28 17 317
54 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Mebuslara nısabı müzakereyi müteessir etmiyecek tarzda izin verilmesi hakkındaki Meclis Riyaseti Saniyesi tezkeresi münasebetiyle
28 18 355:356 359:360
55 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Meclis bütçesine tahsisatı munzamma itasına ve İstanbul gayrifaal memurlarına dair Kanun münasebetiyle
28 18 372
56 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İdarei Vilâyat Kanunu ile Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadili münasebetiyle
28 19 424
57 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Şarki-Anadolu Demiryollarına dair Kanun münasebetiyle
28 20 488:493 496:497 499:500 512
58 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Salihoğlu Ali'nin affı hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
29 21 8
59 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Bir içtima evvel müzakere edilen Avans Kanunu ve Şer'iye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendiden yapılan istizah münasebetiyle İcra Vekilleri Heyeti hakkında sarf edilen tenkidkârane sözler münasebetiyle beyanatı
29 24 124:127
60 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İcra Vekilleri hakkında sarf edilen tenkidkârane sözler münasebetiyle
29 24 124:127 129
61 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Vefaen beyü ferağ veya teminat suretiyle emvali gayrimenkuleleri merhun olup tediyei düyun edemiyen medyunların emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 26 213:214